Modersmålsundervisning

Modersmål

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Språket är grunden 

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Enligt skollagen 10 kap 7 § (2010:800) ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Enligt skolförordningen 5 kap 7 § (2011:185) är huvudmannen också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Allmän information

Modersmålsundervisning i skolan

  • får inte ha karaktären av nybörjarundervisning
  • är frivilligt
  • kan förläggas på annan plats än den egna skolan
  • anordnas inte om antalet elever i ett språk understiger fem i kommunen om inte särskilda skäl föreligger (för minoritetsspråk räcker det med minst en sökande elev).

Ansökan ska lämnas till rektor senast 31/5 och senast 30/11 för undervisning nästkommande termin.Ansökan gäller för hela grundskoletiden. 

Minoritetsspråk stärks i skolan

Den 1 juli 2015 förändrades skollagen så att elever som tillhör de nationella minoriteterna får utökad rätt till undervisning i modersmål. Läs mer om förändringen här.

Uppdaterad den