Modersmål

Vem kan få undervisning i sitt modersmål?

Alla elever som har ett annat modersmål än svenska kan få stöd respektive undervisning i detta. Modersmålsundervisning avser inte nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska vara ett dagligt umgängesspråk.

För de nationella minoritetsspråken gäller även att modersmålsundervisning kan ges till elever som inte talar språket hemma varje dag. Detsamma gäller adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.

I Karlstad erbjuds modersmålsundervisning under hela grundskoletiden. En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen finns en grupp på minst fem elever i grundskolan och att man kan finna lämplig lärare. För minoritetsspråken romani chib, finska, samiska, jiddisch och meänkieli räcker det att minst en elev söker modersmålsundervisning.

För att skapa tillräckligt stora grupper kan modersmålundervisning samordnas mellan flera förskolor/skolor.

Ansökan om modersmålsundervisning

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddish) ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Ansökan lämnas till rektor och ska vara Mångfald och integration tillhanda senast sista maj respektive senast sista november för undervisning nästkommande termin.

Ansökan

Ansökan om modersmålundervisning görs på särskild blankett som finns på samtliga skolor i karlstads kommun eller nedan.

Ansökan om modersmålsundervisning

Uppsägning

Du kan när som helst säga upp ditt stöd eller undervisning för modersmålet. Då fyller du i blanketten nedan.

Uppsägning av modersmålsundervisning

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den