Terminer, lov, ledighet

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Om du planerar en längre utlandsvistelse eller frånvaro från skolan för ditt barn kan du ansöka om att ditt barn får fullgöra skolplikten på annat sätt.

Skolplikt och rätten till utbildning 

I Sverige har alla barn från förskoleklass till och med årskurs 9 både skolplikt och rätt till utbildning. 

Det innebär att: 

  • Vi som hemkommun är skyldiga att erbjuda alla elever kostnadsfri utbildning  
  • Du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn deltar i utbildningen genom att det närvarar under läsårets samtliga dagar.  

Ett läsår består av 178 skoldagar. Under läsåret har eleverna jullov, sportlov, påsklov och sommarlov. Dessutom infaller ett antal röda dagar samt kompetensutvecklingsdagar för personalen då eleverna är lediga. Sammanlagt finns 187 lediga dagar fördelade över året. Skolan förutsätter att semesterresor genomförs när eleverna är lediga.  

Här kan du se en 3 minuter lång film om vad som gäller för frånvaro, ledighet och skolplikt i grundskolan.  

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt 

Enligt 24 kap. 23§ skollagen får en elev medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än genom att delta i den ordinarie verksamheten.

Detta får endast medges om:

  1. Den alternativa verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den undervisning som eleven annars skulle ha fått 
  2. Det går att garantera insyn i den alternativa verksamheten och 
  3. Det finns synnerliga skäl för eleven 

Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut och alla tre punkterna måste vara uppfyllda för att nämnden ska kunna bevilja ansökan. Du som vårdnadshavare måste lämna in din ansökan senast 3 månader innan den aktuella perioden börjar gälla. 

Om du vill ansöka om detta kontaktar du ansvarig rektor som ger dig en blankett att fylla i. Blanketten lämnar du till ansvarig rektor som vidarebefordrar den till barn- och ungdomsnämnden. 

Uppdaterad den