Terminer, lov, ledighet

Ledighet för elev

En elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola får enligt skollagen beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det kan exempelvis handla om vårdbesök eller enstaka dagars frånvaro på grund av familjehögtid, resa eller liknande. 

Med kortare ledighet menas totalt högst tio skoldagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Att åka på semester räknas normalt inte som synnerliga skäl för en längre ledighet. 

Att vara ledig från skolan är inte en självklar rättighet utan beslutet bygger på en samlad bedömning av den enskilda elevens situation. Det innebär att rektor, eller den som rektor utser, gör en individuell bedömning vid varje ledighetsansökan.   

Bedömning görs bland annat utifrån: 

  • hur lång frånvaron är 
  • elevens studiesituation 
  • om det finns möjlighet att ta igen förlorad undervisning 
  • hur angelägen ledigheten är för eleven 

Skolplikt och rätten till utbildning 

I Sverige har alla barn från förskoleklass till och med årskurs 9 både skolplikt och rätt till utbildning.

Det innebär att: 

  • Vi som hemkommun är skyldiga att erbjuda alla elever kostnadsfri utbildning  
  • Du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn deltar i utbildningen genom att det närvarar under läsårets samtliga dagar.  

Ett läsår består av 178 skoldagar. Under läsåret har eleverna jullov, sportlov, påsklov och sommarlovDessutom infaller ett antal röda dagar samt kompetensutvecklingsdagar för personalen då eleverna är lediga. Sammanlagt finns 187 lediga dagar fördelade över åretSkolan förutsätter att semesterresor genomförs när eleverna är lediga.  

Film 

Här kan du se en 3 minuter lång film om vad som gäller för frånvaro, ledighet och skolplikt i grundskolan. 

Olämpliga tider för ledighet  

Det finns tillfällen när det är särskilt olämpligt för en elev att vara frånvarande. Exempelvis de första veckorna på en ny termin, speciellt om eleven byter skola eller klass, och vid nationella prov. Nationella prov görs i årskurs 3, 6 och 9 vid flera tillfällen. 

Ansöka om ledighet 

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan ska du ansöka om det i god tid före önskad ledighet. Ansökan görs på blankett som lämnas till klasslärare eller mentor. Om ni är två vårdnadshavare ska båda skriva under oavsett om ni sammanbor eller ej.

Vid ledighet är vårdnadshavare och elev skyldiga att själva ta reda på vilken undervisning som missats och eleven ska själv notera vilka uppgifter som behöver göras under ledigheten. Ni får blanketten "Uppgifter vid ledighet för elev i årskurs F-9 av klasslärare/mentor. 

Vad händer om en elev är frånvarande trots att ledigheten inte har beviljats? 

Om du som vårdnadshavare får avslag på ledighetsansökan men ändå låter eleven vara frånvarande bryter du mot skyldigheten att se till att ditt barn uppfyller skolplikten. Vi noterar frånvaron som ogiltig. Ogiltig frånvaro redovisas i elevens terminsbetyg i årskurs 6-9.  

Frågor och svar kring ledighet för elev

Uppdaterad den