Modersmålsundervisning

Modersmål

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. 

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas undervisning i detta språk. Modersmålsundervisning avser inte nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och språket ska vara ett dagligt umgängesspråk i elevens hem.

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modermålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

När erbjuds modersmålsundervisning?

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det inom kommunen finns en grupp på minst fem elever i grundskolan och att man kan finna lämplig lärare.

Nationella minoritetsspråk

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddish) ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk eller om eleven inte har grundläggande kunskaper i språket. För minoritetsspråken räcker att minst en elev söker modersmålsundervisning för att undervisning ska erbjudas. 

Språket är grunden

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Riktlinje för ämnet modersmål

Uppdaterad den