Modersmålsundervisning

Nationella minoritetsspråk

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk. De är romani chib, jiddisch, samiska, meänkieli och finska.

I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt i språklagen står att språken ska skyddas och främjas och att de nationella minoriteterna ska kunna bibehålla och utveckla sin kultur. Enligt språklagen har det allmänna ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Den 1 juli 2015 förändrades skollagen så att elever som tillhör de nationella minoriteterna fick utökad rätt till undervisning i modersmål.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken även om antalet elever som önskar undervisning är färre än fem.

Läs mer om nationella minoritetsspråk på skolverkets webbsida

Uppdaterad den