Gymnasieskola

Regler och bidragsbelopp

Får vem som helst söka inackorderingstillägg och hur mycket får man i bidrag? Här hittar du information om vilka regler som gäller för ansökan och hur bidragsbeloppen ser ut.

Inackorderingstillägg söker du hos din hemkommun när du ska studera i en gymnasieskola som drivs av kommun eller landsting. Studerar du på en friskola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du istället vända dig till Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Vem kan söka inackorderingstillägg?

Du kan söka inackorderingstillägg om du är mottagen som sökande i första hand på den utbildning du går och måste inackordera dig på skolorten på grund av en lång resväg. Tillägget kan du få längst till och med vårterminen det år du fyller 20.

Du som har antagits till NIU-utbildning är berättigad till inackorderingstillägg enbart om anordnande kommun och hemkommun har tecknat samverkansavtal för NIU före antagning sker. Samverkansavtal innebär att eleverna blir antagna i första hand. 

Vad gäller om du har annat ekonomiskt stöd för ditt boende?

Inackorderingstillägg kan inte beviljas alls om ditt uppehälle till mer än hälften bekostas av stat, kommun eller landsting (för till exempel placering i familjehem, om du är omhändertagen för samhällsvård eller erhåller fri kost och logi på elevhem).

Kan jag få både inackorderingstillägg och busskort?

Nej, om du har inackorderingstillägg kan du inte få ett busskort.

Hur mycket pengar rör det sig om?

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. Tilläggets storlek beror på reseavståndet mellan hemmet och skolan. För att du ska beviljas inackorderingstillägg måste du vara inackorderad på skolorten eller i dess närhet och den totala restiden fram och tillbaka mellan hemmet och skolan ska vara minst två timmar per dag.

Inackorderingsbidraget beviljas med följande belopp under högst nio månader per läsår.  

Avstånd i kilometer  Kronor per månad
           - 44 1 410
      45 - 84 1 580
    85 - 124 1 750
  125 - 174 1 970
  175 - 224 2 140
  225 - 599 2 270
  600 - 899 2 400
900 - 1299 2 620
     1 300 - 2 840

Inackordering på hemorten

Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands men du bor kvar i Sverige.

Var lämnas ansökan?

Ansökan skickas till:
Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
651 84 Karlstad

Ansökan

Det finns inga egentliga ansökningstider, men du måste var antagen på ett program för att kunna söka inackorderingstillägg. Skicka in blanketten när terminen har börjat.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan. Inackorderingstillägg betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid och den studerande är berättigad till studiehjälp. I nedanstående fall är den studerande inte alls berättigad till studiehjälp eller berättigad till endast en del av studiehjälpen. För att undvika återkrav är det därför viktigt att anmälan görs till skolan enligt nedan.

Anmälan skall göras till kommunen om du:

  • Avbryter studierna
  • Minskar studieomfattning från hel- till deltid
  • Flyttar hem
  • Får ändrade familjeförhållanden
  • Får utbildningsbidrag från AMS
  • Får förtidspension eller helt sjukbidrag och uppehället samtidigt bekostat av stat eller kommun
  • Är föremål för kriminalvård
  • Gör militärtjänst

Vem får pengarna?

Inackorderingstillägg betalas ut till din vårdnadshavare om du är omyndig. Inackorderingstillägg betalas ut till dig själv om du är myndig eller gift. Pengarna sätts in på ett konto i valfri bank under förutsättning att kontot är anslutet till SUS (Swedbanks Utbetalnings System). Om du är osäker – kontrollera hos Swedbank att ditt konto är anslutet.

Utbetalning

Inackorderingstillägg betalas ut månadsvis i efterskott (i slutet av varje månad).

Uppdaterad den