Gymnasieskola

Elevhälsan

På alla våra gymnasieskolor finns det en elevhälsa. Elevhälsan arbetar för att alla elever får förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Det innebär att målet är att göra skolan tillgänglig för alla. Alla barn och ungdomar kan behöva hjälp ibland. Om du som elev behöver hjälp kan du prata med en lärare eller med någon på elevhälsan.

Hälsa och lärande

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och följer elevernas hälsa, lärande och utveckling. Rektor leder elevhälsoarbetet på skolan.

Elevhälsoteamet har inte ansvar för behandlande insatser som till exempel samtalsbehandling eller medicinering. Däremot samverkar vi med andra verksamheter utifrån elevens och vårdnadshavares behov och önskemål.

Allas lika värde

Alla som arbetar inom elevhälsoteamet ska ha ett respektfullt bemötande och bidra till en miljö där alla känner sig välkomna och inkluderade. Det innebär inte att möta alla lika. Vår ambition är att bemöta alla utifrån var och ens förutsättningar. Vi arbetar för allas lika värde. Arbetet utgår från skollagen och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Elevhälsan är en HBTQ-certifierad verksamhet vilket innebär att vi har goda kunskaper i HBTQ-frågor. HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuell, bisexuella, transpersoner och queer.

Mer information om HBTQ finns på rfsl.se.

Elevhälsoteamet

I teamet ingår rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Vid behov finns också tillgång till skolpsykolog och skolläkare.

Skolsköterska/skolläkare

Skolsköterskan erbjuder alla elever hälsobesök med hälsosamtal i årskurs 1. Hälsosamtalet utgår ifrån ett helhetsperspektiv, där livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation diskuteras. Kontakt med skolläkare sker vid behov.

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och lämnar inte ut information utan samtycke. Som gymnasieelev förväntas man, med stöd av vårdnadshavare, att ta eget ansvar för mediciner som man eventuellt behöver ta under skoldagen.

Skolpsykolog

Skolpsykologens arbete består främst av främjande och förebyggande insatser på organisations- och gruppnivå. Det huvudsakliga arbetet utgörs av psykologisk handledning till personal, på uppdrag av rektor och elevhälsa.

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar med elevernas psykosociala hälsa i frågor som rör trygghet, trivsel, arbetsmiljö, relationer och den sociala situationen både i och utanför skolan. Arbetet sker på organisation-, grupp- och individnivå. Skolkuratorn arbetar bland annat med samtalsstöd till elever, gör sociala kartläggningar och utredningar samt ger handledning och konsultation till övrig skolpersonal och vårdnadshavare.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar tillsammans med övrig personal för att göra skolan tillgänglig för alla elever. Det kan ändå vara så att du behöver hjälp i dina studier och har svårt att nå målen. Då kan specialpedagogen tillsammans med dig och dina lärare se över din studiesituation för att hitta vägar och den hjälp som du behöver.

Studie- och yrkesvägledare

Syftet med vägledningen är att ge dig den insikt du behöver för att själv kunna göra rätt val inför framtiden. Dina val påverkar möjligheter till framtida studier och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledaren vägleder dig inom de utbildningar som finns att välja mellan. Under gymnasietiden kommer du att få information om inriktningar, programfördjupningar och individuella val inom ditt program. Du kommer också att få aktuell information kring vidare studier, yrken och arbetsmarknad.

Har du frågor som rör Elevhälsans medicinska insatser, kontakta:

Kristina Norman, verksamhetschef och samordnare för Elevhälsan
Telefon: 054-540 29 07
E-post: Kristina.Norman@karlstad.se

Elevhälsoplan

Elevhälsoplanen gäller för elevhälsoarbetet i alla skolor inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Tryck här för att läsa den.

Informationsfolder

Elevhälsans informationsfolder på svenska

Elevhälsans informationsfolder på engelska

Elevhälsans informationsfolder på arabiska

Elevhälsans informationsfolder på dari

Elevhälsans informationsfolder på somaliska

Riktlinje mot hedersrelaterat våld och förtryck

Här hittar du riktlinjen mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kontakta elevhälsan:

Samverkan utanför skolan

I vissa situationer kan andras hjälp också behövas. Därför samarbetar vi till exempel med socialtjänst, landsting, Första Linjen, polis, frivilligorganisationer och brottsofferjour. Vi kommer dock inte att kontakta någon av dem utan att du vet om det.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

När vi hanterar dina personuppgifter tar vi naturligtvis hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen. 

Sekretess

Elevhälsan lyder under både skollagen och offentlighets- och sekretesslagen. Här kan du läsa vad det står i de olika lagarna:

Skollagen om tystnadsplikt  (29 Kapitlet 14 paragrafen)

Sekretess till skydd för enskild i undervisningsverksamhet, m.m

Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m

Läs mer om Offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer om Skollagen

Uppdaterad den