Gymnasieskola

Kvalitet och utveckling

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör årligen en samlad kvalitetsuppföljning och dokumentation för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen.

Dokumentationen innehåller en bedömning av hur väl målen har uppnåtts och vilka åtgärder som gjorts. Dokumentationen är grunden i vårt kvalitetsarbete som du kan ta del av och läsa nedan. 

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Kvalitetsuppföljning 2020

Kvalitetsuppföljning 2021

Vuxenutbildning

Kvalitetsuppföljning 2020

Skolverkets statistik

På skolverket.se hittar du mer statistik och kan jämföra mellan skolenheter, kommuner och län.

Uppdaterad den