Val och antagning

Pedagogisk överlämning från grundskola/Introduktionsprogram

Här hittar du som jobbar på grundskolan information om pedagogisk överlämning från grundskolans årskurs nio till gymnasiet/elever från introduktionsprogram på gymnasiet.

Så här hanteras överlämningen:
  • Grundskolan/Introduktionsprogrammet skickar pedagogiska överlämningar, samt bifogar skriftliga bedömningar i de ämnen där eleven inte fått godkänt betyg, till antagningsenheten på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen senast 15 juni. Uppgifterna ska lämnas i ett slutet kuvert med elevens namn och personnummer skrivet utanpå. För elever som inte uppnått behörighet för nationellt program markeras kuvertet också med ej behörig.
  • Inlämnade överlämningar samlas, av posthanteraren på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
  • Överlämningar till Introduktionsprogrammen hämtas av specialpedagog måndag vecka 25.
  • Aktuell antagningslista biläggs, av antagningsenheten, de inkomna överlämningarna måndag vecka 32.
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen sorterar överlämningarna, tisdag och onsdag vecka 32, enligt ordningen respektive skolenhet.
  • Specialpedagogerna från respektive enhet samt från fristående skolor hämtar överlämningarna på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen torsdag vecka 32.
  • Sent inkomna överlämningar, med angiven gymnasieskola, skickas från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till studie- och yrkesvägledare på respektive skolenhet.
  • Överlämningar med okänd mottagare skickas av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tillbaka till avsändaren.
  • Överlämningar på elever som antas på de kommunala gymnasieskolorna scannas, av specialpedagogerna på gymnasieskolorna, in i respektive elevs ”elevakt” i Elevhälsans digitala dokumentationssystem (PMO).

Blankett för pedagogisk överlämning

Pedagogisk överlämning mellan grundskola och gymnasiet

Pedagogisk överlämning mellan grundskola och gymnasiet 

 

Uppdaterad den