Val och antagning

Pedagogisk överlämning från grundskola/Introduktionsprogram

Här hittar du som jobbar på grundskolan information om pedagogisk överlämning från grundskolans årskurs nio till gymnasiet/elever från introduktionsprogram på gymnasiet.

Så här hanteras överlämningen

  • Grundskolan/Introduktionsprogrammet skickar pedagogiska överlämningar, samt bifogar skriftliga bedömningar i de ämnen där eleven inte fått godkänt betyg, till antagningsenheten på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen senast 15 juni.

    Uppgifterna ska lämnas i ett slutet kuvert med elevens namn och fullständiga personnummer skrivet utanpå. För elever som inte uppnått behörighet för nationellt program markeras kuvertet också med "ej behörig".
  • Inlämnade överlämningar samlas av posthanteraren på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
  • Överlämningar till Introduktionsprogrammen hämtas av specialpedagog måndag vecka 25.
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen sorterar inlämnade överlämningar efter elevens 1:a hands val och enligt ordningen gymnasieprogram på respektive skolenhet.
  • Specialpedagogerna från respektive gymnasieskola kan hämta överlämningarna på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen från måndag vecka 27.                                                                                                                                                     I de fall eleven inte börjar på den gymnasieskola som den pedagogiska överlämningen skickats till så ombesörjer specialpedagogen på respektive skola att den pedagogiska överlämningen skickats till den skola som eleven börjar på.
  • Sent inkomna överlämningar, med angiven gymnasieskola, skickas från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till studie- och yrkesvägledare på respektive skolenhet.
  • Överlämningar med okänd mottagare skickas av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tillbaka till avsändaren.
  • Överlämningar på elever som antas på de kommunala gymnasieskolorna scannas, av specialpedagogerna på gymnasieskolorna, in i respektive elevs ”elevakt” i Elevhälsans digitala dokumentationssystem (PMO).

Blankett för pedagogisk överlämning

Pedagogisk överlämning mellan grundskola och gymnasiet

Pedagogisk överlämning mellan grundskola och gymnasiet 

 

Uppdaterad den