Gymnasieskola

Information till andra huvudmän

Här finns information till dig som är huvudman för en fristående gymnasieskola. 

Antagning

Gymnasieantagningen för Värmländs och Åmåls kommuner ansvarar för antagning till både kommunala och fristående gymnasieskolor i området.

Interkommunala ersättningar

Kommunens interkommunala ersättningar beslutas per kalenderår före kalenderårets början. Bidraget ska beräknas enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det enskilda programmet i den egna gymnasieskolan.

Programpriserna till kommunens skolenheter byggs upp genom beräkning av elevanslag per program. I elevanslaget ingår kostnader för undervisning, läromedel och utrustning, skolledning, elevhälsa, stödfaktor, satsning för ökad måluppfyllelse och övriga kostnader. Skolenheternas elevanslag per elev ligger sedan till grund för beräkningen av de interkommunala ersättningarna.

Här hittar du en lista med de interkommunala ersättningarna.

Bidragsbelopp till fristående skolor

Bidrag till fristående skolor beslutas per kalenderår och före kalenderårets början. Bidraget ska beräknas enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det enskilda programmet i den egna gymnasieskolan. Samma princip tillämpas vid beräkning av kommunens interkommunala ersättningar.

Programpriserna till kommunens skolenheter byggs upp genom beräkning av elevanslag per program. I elevanslaget ingår kostnader för undervisning, läromedel och utrustning, skolledning, elevhälsa, stödfaktor, satsning för ökad måluppfyllelse och övriga kostnader. Skolenheternas elevanslag per elev ligger sedan till grund för beräkningen av bidragsbelopp till fristående skolor.

Här hittar du bidragsbeloppen till fristående huvudmän

Måltider

Ersättning till fristående skolor för måltider ingår i bidragsbeloppet under förutsättning att måltiderna är avgiftsfria för eleverna.

Tilläggsbelopp till fristående huvudmän

Fristående huvudmän har möjlighet att söka tilläggsbelopp för sådana behov som inte kan anses ingå i huvudmannens normala ansvar.

Här finns riktlinjer för tilläggsbelopp till fristående huvudmän
Här finns ansökningsblankett för tilläggsbelopp till fristående huvudmän

Betalningsrutiner

Huvudmän till elever från Karlstads kommun ska inte fakturera för elevpengen. Vi använder ett resurssystem för utbetalning av interkommunala ersättningar och bidragsbelopp. Tar du emot en elev från Karlstads kommun ska du kontakta oss så att vi kan lägga in eleven för betalning.

Inackorderingstillägg och ersättning för dagliga resor

Karlstads kommun lämnar inackorderingstillägg till elever som läser en utbildning på en kommunal skola som inte finns på hemorten. Elever som studerar vid fristående skolor ska söka inackorderingstillägg hos centrala studiestödsnämnden (CSN).

Karlstads kommun lämnar ut resekort till alla elever som är folkbokförda i Karlstad och som studerar på gymnasieskola i Värmland för sina dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och skolan. Det gäller under förutsättning att avståndet är mer än 6 kilometer.

Huvudmannen ansvarar för kostnaderna för resor inom utbildningen, till exempel praktikresor. Eleven har inte rätt till inackorderingstillägg och reseersättning samtidigt. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ersätter inte huvudmän för reskort om eleven har beviljats inackorderingstillägg. 

Här hittar du länkar till:

Riktlinjer om inackordering

Riktlinjer om reseersättning

Vår elevsida om inackordering

CSN's sida om inackordering

Studieavbrott, studiuppehåll, hög frånvaro och byten

Om elev avbryter studierna, gör uppehåll, har hög frånvaro eller vill byta program ska huvudmannen omgående meddela hemkommunen. Blanketten skickas till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 651 84 Karlstad, som vidarebefordrar till hemkommunens Kommunala aktivitetsansvar (KAA)

Här finns blanketten för byte av program, studieavbrott, studieuppehåll, hög frånvaro

Förlängd studietid

Om rektor fattar beslut om förlängd studietid ska hemkommunen omedelbart meddelas. Karlstads kommun ersätter huvudmannen enligt den omfattning som kvarstår för eleven. Individuell studieplan och frånvarostatistik ska bifogas.

Rutin vid förlängd studietid

Ersättning för ett fjärde år på Riksidrottsgymnasium

Karlstads kommun ersätter inte huvudmän som lagt ut utbildningen på ett riksidrottsgymnasium över mer än tre år.

Ersättning till Folkhögskolor

Som ett led i det kommunala aktivitetsansvaret ersätter Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen folkhögskolor för vissa utbildningskostnader för elever som annars inte skulle slutföra sina gymnasiestudier.
Förvaltningen ersätter folkhögskolan för serviceavgift, läromedel, eventuella måltider samt eventuell utbildningskostnad för elev under 18 år förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

  • Ungdomen är under 20 år
  • Ungdomen är folkbokförd i Karlstads kommun
  • Ungdomen saknar gymnasieexamen
  • Ansvarig chef för det kommunala aktivitetsansvaret eller rektor vid elevens nuvarande gymnasieskola bedömer efter utredning och/eller vidtagna stödåtgärder att folkhögskolan är en lämplig skolform
  • Ungdomen studerar allmän behörighetsgivande kurs motsvarande heltidsstudier i gymnasieskolan
  • Avtal om elevens studier upprättats mellan hemkommunen och huvudmannen

Riktlinje för ersättning till Folkhögskolor
Avtal om elevs studier vid Folkhögskola

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Uppdaterad den