Utbildning och barnomsorg

Covid-19 - vad gäller i förskola och grundskola

Uppdaterad 2020-09-11, 09:30

Friska barn ska vara i skolan

Vi välkomnar alla friska barn och elever till våra förskolor och skolor. På grund av coronaviruset, covid-19, har anpassningar och riktlinjer gjorts utifrån berörda myndigheters rekommendationer.  

Vi håller i och håller ut vårens goda arbete då förskolor och grundskolor varit öppna som vanligt vilket är ett resultat av stort ansvarstagande i hemmen och bland personal i våra förskolor och skolor.

Friska barn ska vara i skolan och du som vårdnadshavare har ett stort ansvar för att barnet kommer till skolan. Ta kontakt med rektor om det finns omständigheter som gör att barnet inte kan delta i den ordinarie undervisningen. 

Om barnet känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, hosta eller feber ska det stanna hemma. Detta gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan det går tillbaka till förskola eller skola.   

Övergripande åtgärder som vidtagits: 

 • Elever på mellanstadiet får egna datorer. I vissa fall kan deltagande i undervisning på distans vara aktuell om eleven är hemma med lindriga symptom. 
 • Simundervisningen återupptas efter riskbedömning kring transport, ombyte och simlektioner.  
 • Öppna förskolorna öppnar igen. Verksamheten sker till största del utomhus med färre besökare och prioriterade grupper.  
 • Kulturskolan har anpassat sin verksamhet med mindre grupper, större rum och utomhusundervisning och digitala alternativ där det är möjligt.  
 • En central vikariebank som fylls på regelbundet. 

Anpassningar på skolor och förskolor 

Varje rektor gör riskbedömningar utifrån sin förskola eller skola och genomför sedan de åtgärder som krävs. Det kan innebära förändringar och nya rutiner kring bland annat:  

 • Hämtning och lämning  
 • Idrott och omklädning  
 • Matsituationer  
 • Möblering 
 • Städning  
 • Möten och utbildningar 
 • Möjligheterna till handhygien 
 • Föräldramöten och utvecklingssamtal

Åtgärder inom skolskjuts  

Grundskolornas skolskjutsar sker nästan uteslutande med särskilda bussar och taxibilar enbart för skolskjuts. Inga andra passagerare finns i dessa fordon. Bussarna har utrymme för att alla elever sitter på en egen plats, alla sitter bältade och ingen tillåts att stå i gången. Bussarna städas enligt extra rutiner.    

Åtgärder inom simundervisning 

Simundervisning genomförs detta läsår enligt vanliga rutiner.
Grundläggande simundervisning för elever i Karlstads kommuns skolor sker från förskoleklass till årskurs fyra. De elever som behöver mer träning erbjuds simundervisning hela grundskolan. Utifrån coronapandemin har åtgärder gjorts både vad gäller transport till och från badhuset och vad gäller vistelsen i badhuset. Det är viktigt att alla elever som ska simma följer de direktiv som finns och att de stannar hemma om de är sjuka.

Håll dig uppdaterad på skolans/förskolans sajt  

Försäkra dig om att du prenumererar på skolans/förskolans sajt på skola.karlstad.se för att inte missa aktuell information från ditt barns förskola eller skola. 

Barn och unga med symtom rekommenderas testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass och årskurs 1-9 testas om de har symtom som kan tyda på coronaviruset, covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Provtagning av barn

Region Värmland följer Folkhälsomyndighetens riktlinje att provta barn mellan 6–15 år med symtom för covid-19, även om de inte är i behov av medicinsk bedömning. 

 

Barn i förskola 

För barn i förskoleålder är rekommendationen i första hand att stanna hemma utan provtagning för covid-19, då provtagningen kan upplevas obehaglig. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktar du ordinarie vårdcentral dagtid och 1177 på kvällar samt helger.  

Barn i grundskola 

Från och med 10 september går det i Karlstadsområdet att boka tid för test av barn genom att logga in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Vårdnadshavare för barn upp till 13 år kan också beställa tid genom att logga in och använda ombudstjänsten. Du behöver en e-legitimation (BankID eller Freja eID Plus) för att kunna använda e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Så kallat Mobilt SäkerhetsID fungerar inte.

Under vecka 38 öppnas samma möjlighet etappvis för resten av regionens vårdcentraler i länet. Den som är listad hos en privat driven vårdcentral kan inte använda e-tjänsten utan ombeds kontakta sin vårdcentral istället.

16 år eller äldre 

Ungdomar från 16 år bokar egenprovtagning på webbplatsen 1177.se.

Begränsat antal tider 

Det finns en begränsad mängd bokningsbara tider varje dag. Om tiderna tar slut går det inte heller att boka via telefon till vårdcentral eller 1177. Då får du vänta till nästa dag.

Mer information finns på 1177.se under rubriken ”Provtagning av barn” på sidan Lämna prov för covid-19. 

Vid positivt provsvar

Vid positivt provsvar behöver barnet stanna hemma minst två dygn efter att det är symtomfritt samt minst sju dagar efter insjuknandet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid symptom och inget test gjorts

Vid covid-19-symptom och inget prov har tagits behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. 

Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Öppna förskolor välkomnar barn igen

Från vecka 35 har våra kommunala öppna förskolor åter öppet. Verksamheten sker till största del utomhus med färre besökare och prioriterade grupper. Se respektive öppna förskolas sida för att se vad som gäller hos just dem.

Stöd vid oro, missbruk och psykisk ohälsa

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa. 

På karlstad.se/coronaoro har vi samlat kontaktuppgifter till olika verksamheter som kan ge hjälp och stöd om du, ditt barn eller någon ni känner har det extra tufft just nu. 

Barnomsorg vid permittering

Heltidspermittering jämställs med att vara arbetssökande. Barn i förskola får då gå 15 timmar per vecka, alternativt om de redan har tillgång till 15 timmar per vecka allmän förskola. Barn i fritidshem har rätt till plats 10 timmar per vecka, tiderna bestäms av rektor. Vid korttidspermittering får barnet vara i förskola eller fritidshem den tid som behövs utifrån hur du arbetar. 

Har du frågor eller funderingar?

Ta kontakt med rektor eller skolsköterska om du har några frågor. Din fråga kanske redan finns besvarad av Karlstads kommun eller Folkhälsomyndigheten nedan: 

Frågor och svar från Karlstads kommun 

Frågor och svar från Folkhälsomyndigheten 

Mer information

Ytterligare information finns på:

www.karlstad.se/corona

www.folkhalsomyndigheten.se 

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den