Utbildning och barnomsorg

Covid-19 - vad gäller i förskola och grundskola

Uppdaterad 2020-12-01, 14:00

Barn och elever som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma från förskola och skola från 1 december

Den 1 december uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina råd kring vad som gäller om någon i hushållet har bekräftats smittad med covid-19.

Från och med nu gäller följande för barn och elever i förskola och grundskola:

 • Barn och elever som bor med någon som har testats positivt för covid -19 ska stanna hemma från förskola och skola även om de inte har några symptom. De ska stanna hemma i sju dagar räknat från den dag den smittade personen blev provtagen. Om barnet är symptomfritt efter 7 dagar kan det på dag 8 gå tillbaka till förskola och skola. Barnet behöver inte ta prov för covid-19 innan det går tillbaka.
 • Om barnet/eleven är hemma gör du en frånvaroanmälan som vanligt. Gäller det en elev i grundskolan tar du kontakt med lärare eller mentor för att se om det finns möjlighet att delta i undervisningen på distans eller på annat sätt.

Barn och elever behöver inte stanna hemma om de under de senaste sex månaderna tidigare testats positivt för covd-19 eller testats och har antikroppar mot covid-19.

Ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning från och med 17 november 

För att fortsätta att förhindra smittspridning i våra grundskolor behöver vi begränsa kontakten mellan våra skolor så mycket som möjligt. Därför gör vi ytterligare ett antal åtgärder, bland annat för att elever inte ska förflytta sig från sin ordinarie skola till en annan skola för undervisning.  

Åtgärderna gäller från tisdag den 17 november till och med 10 december med möjlighet till förlängning. 

 • Kulturskolan pausar sina aktiviteter på plats ute i grundskolorna. Det gäller även enskild undervisning som sker ute på grundskolorna 
 • Modersmålsundervisningen pausas för årskurs F-6 och sker digitalt för årkurs 7-9. 
 • Elevens val där elever från olika skolor blandas eller där elever åker kollektivt pausas. Det gäller till exempel elevens val hockey och handboll.  
 • Samtliga lektioner där elever i vanliga fall förflyttar sig från sin ordinarie skola till annan skola för undervisning genomförs digitalt eller på annat sätt. Det gäller till exempel språkval, hemkunskap, slöjd, idrott och musik. 

Smittspridningen är just nu hög i samhället och vårt fokus är nu att bidra till att stoppa spridningen och se till att våra skolor kan hållas öppna.  

Information angående skärpta lokala råd 13 november

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta lokala råd i Värmland. Karlstads kommun följer precis som tidigare utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheterna råd och rekommendationer. Det är fortsatt väldigt viktigt för hela samhället att förskola och skola hålls öppet och de skärpta råden bidrar till att skydda våra verksamheter från en stängning.   

Vi anstränger oss och anpassar oss på alla sätt och vis så att våra verksamheter kan fortsätta att hållas öppna. Under gårdagen kom uppdaterade uppgifter från Folkhälsomyndigheten om att barn och unga inte är drivande i covid-19-pandemin. Personal i förskola och skola har heller inte högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.  

Vi anpassar våra verksamheter på en rad olika sätt: 

 • Vi har anpassat möblering genom större avstånd och färre stolar i de allra flesta av våra verksamheter.  
 • Vi har gjort förändringar i hur verksamheten genomförs. Detta för att minska fysisk kontakt.  
 • Situationer där barn och elever blandas i nya grupperingar undviks.  
 • Matsituationer och idrottslektioner, där fysisk kontakt lättare kan uppstå, har åtgärder gjorts. 
 • Förändringar vid hämtning och lämning har gjorts för att undvika fysisk kontakt. 
 • Möten, både mellan personal och vårdnadshavare, är numera digitala eller sker utomhus i hög utsträckning.  
 • Vi är mycket restriktiva med besökare i våra förskolor och skolor. 
 • Vi skapar förutsättningar för vår personal att arbeta hemifrån med de arbetsuppgifter som går att ta med hem. 
 • Den öppna förskolans verksamhet genomförs utomhus 
 • Simundervisning inom grundskolan ställs in, året ut. 
 • Kulturskolans verksamhet och lokaler har anpassats genom mindre grupper och plexiglas. Här vill vi också uppmana alla föräldrar att stanna ute och inte komma in i lokalerna vid lämning och hämtning.   

Information vid covid-19-smitta i en verksamhet 

Vi får frågor från vårdnadshavare som vill veta vem i våra verksamheter som har testats positivt för covid-19. Om det är en personal, barn eller vårdnadshavareInformation om vilken avdelning eller klass barnet eller eleven går efterfrågas också 

Om det förekommit smitta på enheten kommer vi kommunicera det till elever och vårdnadshavare. Rektor fattar de beslut som behövs med anledning av den situation som ägt rum där smitta kan ha spridits. Rektor kan inte uppge fakta om en enskild person eller elev eftersom det är sekretess. Detta kan upplevas otydligt men vi ber om att ha förståelse för att det här inte får kommuniceras 

Smittskydd Värmland ansvarar för smittspårning och tar alltid kontakt med de som eventuellt kommit i kontakt med någon som testats positivt för covid-19Skulle någon av våra verksamheter drabbas av klustersmitta, kan den enheten stängas efter samråd med Region Värmland 

Simundervisningen ställs in resten av året 

Den ökade smittspridningen av Covid-19 gör att all simundervisning ställs in resten av året. Vi återkommer med information kring när och hur simundervisningen kan återupptas.

Förändringar kring läkarintyg från 1 november

Vård av barn

Från och med 1 november kräver Försäkringskassan åter läkarintyg från dag åtta för ersättning för vård av barn, VAB. Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Reducering av avgift för förskola och fritds vid barns sjukdom

Om ditt barn varit sjuk och borta i mer än 21 sammanhängande dagar kan du få avdrag på avgiften från och med dag 22. Dagarna räknas från första dagen barnet sjukanmäls. 

Kravet på läkarintyg har varit borttaget sedan i våras, men från och med 1 november gäller ordinarie regler som innebär att hela frånvaron ska styrkas med läkarintyg.

Friska barn ska vara i skolan

Vi välkomnar alla friska barn och elever till våra förskolor och skolor. På grund av coronaviruset, covid-19, har anpassningar gjorts utifrån berörda myndigheters rekommendationer.  

Friska barn ska vara i skolan och du som vårdnadshavare har ett stort ansvar för att barnet kommer till skolan. Ta kontakt med rektor om det finns omständigheter som gör att barnet inte kan delta i den ordinarie undervisningen. 

Om barnet känner sig sjukt med symtom som snuva, hosta eller feber ska det stanna hemma. Detta gäller även vid lindriga symtom. 

Barn och unga med symtom rekommenderas testning

Elever i grundskola

Elever i förskoleklass och årskurs 1-9 rekommenderas testning om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan de snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn i förskola 

Barn i förskoleålder rekomenderas i första hand att stanna hemma utan provtagning för covid-19. Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna och provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn.

Du bokar tid för test genom att logga in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.seDen som är listad hos en privat vårdcentral kan inte använda e-tjänsten utan ska istället kontakta sin vårdcentral.

16 år eller äldre 

Ungdomar från 16 år bokar egenprovtagning på webbplatsen 1177.se.

Mer information finns på 1177.se på sidan Lämna prov för covid-19. 

När ska barn och elever i Värmland stanna hemma?

Olika regioner kan ha olika lokala råd. Här ser du vad som gäller för barn och elever i Värmland. Mer information finns också på 1177.se/värmland

Vid positivt provsvar

Vid positivt provsvar för covid-19 ska barnet vara hemma i minst sju dygn räknat från den dag det fick symtom. Om barnet av någon anledning blivit provtagen trots att det inte har symtom räknas sju dygn från den dag barnet testades. Barnet behöver dessutom ha varit feberfritt och mått bra i minst två dygn.

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner sig helt friskt, kan det återgå till skola och förskola om det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet.

Vid negativt provsvar

Om barnet testats negativt för covid -19 kan det gå tillbaka till skolan och förskolan så snart det känner sig friskt och piggt igen och inte har någon feber. 

Vid symptom och inget test gjorts

Om barnet har covid -19 symtom som går över inom 24 timmar, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver barnet ändå stanna hemma och vara helt symtomfritt i minst 2 dygn innan det kan återgå till skola och förskola. Detta för att försäkra att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om barnet inte har testats för covid-19 trots att det haft symtom i mer än 24 timmar som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan det gå tillbaka till skolan och förskolan tidigast 7 dygn efter att det fick symtom om det har mått bra och varit feberfritt i minst 2 dygn. Det gäller också om barnet har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall.

Om någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid -19

Barn och elever som bor i samma hushåll som en person som har testats positivt för covid -19 ska stanna hemma från förskola och skola även om de inte har några symptom. 

Barn och elever ska stanna hemma i sju dagar räknat från den dag personen som har covid-19 blev provtagen. De ska inte träffa andra personer än de som bor i hushållet och ska inte delta i några fritidsaktiviteter. Om barnet är symtomfritt efter 7 dagar kan det på dag 8 gå tillbaka till förskola och skola.

Provtagning för covid-19 behöver inte göras innan återgång till förskola eller skola.

Barn och elever behöver inte stanna hemma medan personen med symtom väntar på sitt provsvar. Förhållningsreglerna börjar gälla först om provet blir positivt.

Läs mer om Region Värmlands förhållningsregler för hushållskontakter.

Vilka anpassningar har gjorts i Karlstads kommun?

Övergripande åtgärder som vidtagits: 

 • Elever på mellanstadiet har fått egna datorer. I vissa fall kan deltagande i undervisning på distans vara aktuell om eleven är hemma med lindriga symptom.   
 • Öppna förskolorna har sin verksamhet enbart utomhus.  
 • En central vikariebank fylls på regelbundet. 

Anpassningar på skolor och förskolor 

Varje rektor gör riskbedömningar utifrån sin förskola eller skola och genomför sedan de åtgärder som krävs. Det kan innebära förändringar och nya rutiner kring bland annat:  

 • Hämtning och lämning  
 • Idrott och omklädning  
 • Undvika situationer där elever blandas i nya grupperingar
 • Förändring av hur verksamheten genomförs för att minska fysisk närhet
 • Matsituationer  
 • Möblering med större avstånd
 • Städning  
 • Möten och utbildningar, både interna och med vårdnadshavare
 • Möjligheterna till handhygien 
 • Föräldramöten och utvecklingssamtal
 • Mycket restriktiva med besökare i lokalerna 
 • Arbeta hemifrån för de som har möjlighet att ta med arbetsuppgifter hem

Anpassningar på Kulturskolan 

 • Mindre grupper, större rum och utomhusundervisning och digitala alternativ där det är möjligt.
 • Föräldrar ska vänta utanför och inte följa med sina barn in i lokalerna.
 • Alla fysiska konserter och föreställningar har ställts in. Digitala alternativ genomförs.

Åtgärder inom skolskjuts  

Grundskolornas skolskjutsar sker nästan uteslutande med särskilda bussar och taxibilar enbart för skolskjuts. Inga andra passagerare finns i dessa fordon. Bussarna har utrymme för att alla elever sitter på en egen plats, alla sitter bältade och ingen tillåts att stå i gången. Bussarna städas enligt extra rutiner.    

Stöd vid oro, missbruk och psykisk ohälsa

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa. 

På karlstad.se/coronaoro har vi samlat kontaktuppgifter till olika verksamheter som kan ge hjälp och stöd om du, ditt barn eller någon ni känner har det extra tufft just nu. 

Barnomsorg vid permittering

Heltidspermittering jämställs med att vara arbetssökande. Barn i förskola får då gå 15 timmar per vecka, alternativt om de redan har tillgång till 15 timmar per vecka allmän förskola. Barn i fritidshem har rätt till plats 10 timmar per vecka, tiderna bestäms av rektor. Vid korttidspermittering får barnet vara i förskola eller fritidshem den tid som behövs utifrån hur du arbetar. 

Håll dig uppdaterad på skolans/förskolans sajt  

Försäkra dig om att du prenumererar på skolans/förskolans sajt på skola.karlstad.se för att inte missa aktuell information från ditt barns förskola eller skola. 

Har du frågor eller funderingar?

Ta kontakt med rektor eller skolsköterska om du har några frågor. Din fråga kanske redan finns besvarad av Karlstads kommun eller Folkhälsomyndigheten nedan: 

Frågor och svar från Folkhälsomyndigheten 

Mer information

Ytterligare information finns på:

www.karlstad.se/corona

www.folkhalsomyndigheten.se 

Uppdaterad den