Utbildning och barnomsorg

Covid-19 - vad gäller i förskola och grundskola

Uppdaterad 2021-03-01, 09:00

Corona-säkert sportlov – du gör skillnad! 

Vi är många som just nu längtar efter att livet ska bli som vanligt. Många längtar också efter sportlovet då flera av oss kommer att vara lediga. Vanligtvis, under ledigheter, uppmanar vi till aktivitet och umgänge med andra men som vi alla vet är vi fortfarande mitt uppe i en allvarlig pandemi! Vi befinner oss i ett skört läge, det sista vi vill se är en ökad smittspridning till följd av hur vi väljer att bete oss under sportlovet. När många är lediga samtidigt ökar risken för att flera personer möts och att det uppstår trängsel och köer.

Vi vill göra allt vi kan för att vi även fortsättningsvis ska kunna bedriva närundervisning, det vill säga undervisning på plats på skolan. Det är jätteviktigt för barn med en fungerade vardag med tydliga rutiner. För att det ska vara möjligt att bedriva närundervisning krävs det att vi alla fortsätter att hjälpas åt för att minska smittspridningen - även under nästa veckas sportlov.

 • Håll avstånd - även vid utomhusaktiviteter. Planera för att kunna hålla avstånd till andra och undvik situationer där risk för trängsel finns.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande att endast umgås i mindre kretsar samt att begränsa antalet nya möten.
 • Tvätta händerna ofta och stanna hemma om du har symtom som kan tyda på covid-19.
 • Utrikesdepartementet (UD) avråder för närvarande till alla icke nödvändiga resor utomlands. Detta gäller så väl för Norge som andra länder. Karantänregler gäller för den som varit utomlands.

På Karlstads kommuns webbsida finns tips på aktiviteter som finns att göra under pågående pandemi, läs mer på https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/

Åtgärder i grundskolor och förskolor 

Smittskydd Värmland rekommenderar inte distansundervisning och från och med 8 februari har samtliga högstadieskolor åter närundervisning på plats i skolans lokaler. 

Kulturskolan återgår successivt till närundervisning 

Från och med den 25 januari återgår Kulturskolan successivt till närundervisning för elever i grundskoleålder. Elever på gymnasiet återgår succesivt från 8 februari. Det görs kontinuerliga riskbedömningar och närundervisning genomförs där det är möjligt och rekommendationerna kan följas.

De åtgärder som gjorts sedan tidigare fortsätter att gälla även när undervisningen åter startas upp. Det handlar till exempel om minskade grupper, att använda större lokaler och att vårdnadshavare inte får besöka lokalerna.

Elever och vårdnadshavare kommer att kontaktas när undervisningen återupptas.

Modersmålsundervisning

 • Årskurs 7-9 har modersmålsundervisning på distans fram till 19 februari.
 • Förskoleklass till årskurs 6 återupptar modersmålsundervising successivt från den 25 januari. Undervisningen sker i elevens ordinarie skola och kan om det skulle behövas även ske som fjärrundervisning via Teams. Vårdnadshavare kontaktas inför att undervisningen återupptas. 

Simundervisningen återupptas från vecka 11

Simundervisning har varit inställd sedan smittspridningen började öka under hösten. Från vecka 11 kommer vi successivt återgå till ordinarie simundervisning och till att börja med är det fokus på de elever som inte når målen.

Öppna förskolorna är stängda till och med 5 april

Öppna förskolorna har stängt sina verksamheter helt fram till och med den 5 april. 

När ska barn och elever i Värmland stanna hemma?

Barn ska stanna hemma vid minsta symtom som kan bero på covid-19. Här ser du vad som gäller för barn och elever i Värmland. Mer information finns också på 1177.se/värmland

Vid positivt provsvar

Barn som har konstaterad covid - 19 ska stanna hemma tills alla följande punkter är uppfyllda.

 • Barnet mår tydligt bättre.
 • Barnet har varit feberfri i två dygn.
 • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk. 

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt kan det återgå till skola och förskola om det har gått minskt sju dagar sen barnet blev sjukt och minst två dygn sedan det hade några andra symptom. 

Vid negativt provsvar

Om barnet testats negativt för covid -19 kan det gå tillbaka till skolan och förskolan så snart det känner sig friskt och piggt igen och inte har någon feber. 

Vid symptom och inget test gjorts

Förskola

Värmland har särskilda regler för barn i förskoleåldern som har symtom. Vid symtom gäller:

Om barnet har symtom kortare tid än 24 timmar ska barnet stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gått över. Det är för att vara säker på att barnet är friskt och att symtomen var snabbt övergående.

Om barnet har symtom längre än 24 timmar ska barnet vara hemma som om det hade covid-19. Detta ska vara uppfyllt innan barnet går tillbaka till förskolan:

 1. Det ska ha gått minst sju dygn sedan barnet fick symtom och
 2. förbättrat allmäntillstånd och
 3. feberfri senaste två dygnen.

Kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan kvarstå även efter sju dagar, men barnet kan då återgå till förskolan om samtliga tre punkter är uppfyllda.

Grundskola

Barn i grundskolan som inte har lämnat prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

 • De är helt friska och det har gått ytterligare två dagar.
 • De mår tydligt bättre, har varit utan feber i två dagar och det har gått sju dagar sedan de blev sjuka. Det gäller även för barn som har kvar lätta symtom som snuva eller hosta.

Om någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid -19

Följande gäller för barn och elever som bor med någon som har testats positivt för covid-19.

 • Barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om barnet inte har några symtom. Barnet ska stanna hemma i sju dagar räknat från den dag den smittade personen blev provtagen. Om barnet är symptomfritt efter 7 dagar kan det på dag 8 gå tillbaka till förskola och skola. Barnet behöver inte ta prov för covid-19 innan det går tillbaka.
 • Om barnet/eleven är hemma gör du en frånvaroanmälan som vanligt. Gäller det en elev i grundskolan tar du kontakt med lärare eller mentor för att se om det finns möjlighet att delta i undervisningen på distans eller på annat sätt.

Barn och elever behöver inte stanna hemma om de under de senaste sex månaderna tidigare testats positivt för covd-19 eller testats och har antikroppar mot covid-19.

Barn och elever behöver inte stanna hemma medan personen med symtom väntar på sitt provsvar. Förhållningsreglerna börjar gälla först om provet blir positivt.

Läs mer om vad som gäller för hushållskontakter i Värmland.

Information vid covid-19-smitta i en verksamhet 

Vi får frågor från vårdnadshavare som vill veta vem i våra verksamheter som har testats positivt för covid-19. Om det är en personal, barn eller vårdnadshavareInformation om vilken avdelning eller klass barnet eller eleven går efterfrågas också 

Om det förekommit smitta på enheten kommer vi kommunicera det till elever och vårdnadshavare. Rektor fattar de beslut som behövs med anledning av den situation som ägt rum där smitta kan ha spridits. Rektor kan inte uppge fakta om en enskild person eller elev eftersom det är sekretess. Detta kan upplevas otydligt men vi ber om att ha förståelse för att det här inte får kommuniceras 

Smittskydd Värmland ansvarar för smittspårning och tar alltid kontakt med de som eventuellt kommit i kontakt med någon som testats positivt för covid-19Skulle någon av våra verksamheter drabbas av klustersmitta, kan den enheten stängas efter samråd med Region Värmland 

Läkarintyg vid VAB och reducering av avgift i förskola och fritids 

Vård av barn, VAB

Från 15 december 2020 fram till 30 april 2021 behöver du lämna läkartintyg först från dag 22 för att få ersättning för vård av barn. VAB. Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Reducering av avgift för förskola och fritds vid barns sjukdom

Om ditt barn varit sjuk och borta i mer än 21 sammanhängande dagar kan du få avdrag på avgiften från och med dag 22. Dagarna räknas från första dagen barnet sjukanmäls. 

Från 15 december 2020 fram till 30 april 2021 krävs inget läkarintyg. Däremot behöver du lämna intyg från Försäkringskassan på att du varit hemma för vård av barn, VAB.

Testning av barn och unga 

Testning för pågående covid-19 hos barn och unga rekommenderas i första hand till barn i skolåldern. Ett negativt provsvar möjliggör återgång till skola och andra verksamheter när barnets allmäntillstånd tillåter.

Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Eftersom provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19. 

Mer information finns på 1177 på sidan Lämna prov för covid-19. 

Vilka anpassningar har gjorts i förskolor och skolor?

Varje rektor gör riskbedömningar utifrån sin förskola eller skola och genomför sedan de åtgärder som krävs. Det kan innebära förändringar och nya rutiner kring bland annat: 

 • Vi har anpassat möblering genom större avstånd och färre stolar i de allra flesta av våra verksamheter.  
 • Vi har gjort förändringar i hur verksamheten genomförs. Detta för att minska fysisk kontakt.  
 • Situationer där barn och elever blandas i nya grupperingar undviks.  
 • Matsituationer och idrottslektioner, där fysisk kontakt lättare kan uppstå, har åtgärder gjorts. 
 • Förändringar vid hämtning och lämning har gjorts för att undvika fysisk kontakt. 
 • Möten, både mellan personal och vårdnadshavare, är numera digitala eller sker utomhus i hög utsträckning.  
 • Vi är mycket restriktiva med besökare i våra förskolor och skolor. 
 • Vi skapar förutsättningar för vår personal att arbeta hemifrån med de arbetsuppgifter som går att ta med hem. 

Åtgärder inom skolskjuts  

Grundskolornas skolskjutsar sker nästan uteslutande med särskilda bussar och taxibilar enbart för skolskjuts. Inga andra passagerare finns i dessa fordon. Bussarna har utrymme för att alla elever sitter på en egen plats, alla sitter bältade och ingen tillåts att stå i gången. Bussarna städas enligt extra rutiner.   

Barnomsorg vid permittering

Heltidspermittering jämställs med att vara arbetssökande. Barn i förskola får då gå 15 timmar per vecka, alternativt om de redan har tillgång till 15 timmar per vecka allmän förskola. Barn i fritidshem har rätt till plats 10 timmar per vecka, tiderna bestäms av rektor. Vid korttidspermittering får barnet vara i förskola eller fritidshem den tid som behövs utifrån hur du arbetar. 

Stöd vid oro, missbruk och psykisk ohälsa

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa. 

På karlstad.se/coronaoro har vi samlat kontaktuppgifter till olika verksamheter som kan ge hjälp och stöd om du, ditt barn eller någon ni känner har det extra tufft just nu. 

Håll dig uppdaterad på skolans/förskolans sajt  

Försäkra dig om att du prenumererar på skolans/förskolans sajt på skola.karlstad.se för att inte missa aktuell information från ditt barns förskola eller skola. 

Mer information

Ytterligare information finns på:

www.karlstad.se/corona

www.folkhalsomyndigheten.se 

www.1177.se/varmland

Uppdaterad den