Att tänka på inför en bullermätning

Om någon boende i din fastighet klagar på buller eller om någon störs av buller från din verksamhet ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Det kan innebära att du måste göra en utredning. Här kan du läsa om vad som ska ingå i en bullerutredning.

Om miljöförvaltningen begärt in en fackmässig utredning ställs vissa krav på innehåll och utformning. Normalt begär vi in två typer av mätningar - en utomhusmätning och en inomhusmätning. Beroende på störningskällan och omständigheterna krävs antingen att båda eller bara en av typerna utförs.

Om störningen upplevs både dag- och kvällstid bör bullermätningarna utföras på kvällen, helst efter klockan 22.00, eftersom bakgrundsnivån då normalt har mindre inverkan på mätresultatet. Mätningarna ska följa svensk mätstandard så långt det är möjligt.

Bullermätning utomhus

En utomhusmätning utförs enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller.

Mätningen ska innehålla följande uppgifter

  • Bakgrundsnivå i dBAeq (ekvivalent, det vill säga genomsnittlig, ljudnivå mätt i A-vägd decibel) då bullerkällan är avstängd (om bullerkällan är känd).
  • Bullerkällans ljudnivå i dBAeq
  • Bullerkällans ljudnivå i dBAmax (maximal ljudnivå mätt i A-vägd decibel)

Mätningen bör inte göras om det regnar eller blåser kraftigt eftersom det kan ha för stor inverkan på mätresultatet.

Bullermätning inomhus

En inomhusmätning ska utföras i klagandens bostad med stängda fönster och vädringsluckor. Mätningen ska innehålla följande uppgifter:

  • Bakgrundsnivå i dBAeq (ekvivalent, det vill säga genomsnittlig, nivå) då bullerkällan är avstängd.
  • Bullerkällans ljudnivå i dBAeq
  • Bullerkällans ljudnivå i dBAmax (maximal nivå).
  • Tersbandsanalys av bullerkällan, vilket innebär en analys av det lågfrekventa ljudet mellan 31,5 och 200 Hz.

Tydlig och korrekt redovisning

Utredningen fungerar som underlag när miljöförvaltningen bedömer om olägenhet för människors hälsa föreligger eller inte. Därför är det viktigt att den redovisas korrekt och tydligt. Alla mätvärden ska exempelvis redovisas med heltalssiffror i tabell.

Vid utomhusmätningen ska det tydligt framgå att justering för fasadreflektion gjorts. För båda mätningarna ska det framgå om de redovisade ljudnivåerna är justerade för bakgrundsnivån eller inte.

I övrigt ska felkällor anges, det vill säga, vad som kan ha påverkat mätresultatet om mätvärdet anses som avvikande, samt eventuella avsteg från aktuell mätstandard. Även besiktningsman, undersökningsdatum, vilka mätinstrument som använts och när de senast kalibrerades ska framgå av redovisningen.

Naturvårdsverkets webbplats om buller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taggar för sidan

Bostäder och boendemiljö

Sidan uppdaterad: 2023-11-15

29 November 2023