Att tänka på inför en fuktskadeutredning

Om någon klagar på fukt och eller mögel i sin bostad ska du som fastighetsägare kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Det kan innebära att du måste göra en fuktskadeutredning.

Har miljöförvaltningen begärt in en fackmässig utredning ställs vissa krav på innehåll och utformning. Inför en fuktskadeutredning bör du ta fram fakta om fastigheten.

Så går en undersökning till

Undersökningen ska bland annat ge svar på följande frågor:

  • Förekommer synliga fuktskador, till exempel fuktfläckar, saltutslag, missfärgningar, bubblor i mattor, väggar eller tak?
  • Förekommer synliga mikrobiella skador?
  • Förekommer lukt, till exempel mögellukt eller annan avvikande lukt?
  • Vilka typer av fuktmätningar har utförts och vad visar de?
  • Förekommer dolda fuktskador eller mikrobiella skador i byggnadens konstruktion, till exempel i väggar, golv och bjälklag?
  • Har materialprovtagningar bedömts som nödvändiga? Hur har de utförts, analyserats och vad visar de?
  • Finns synliga fel eller misstankar om dolda fel i byggnadskonstruktionen som skulle kunna medföra en ökad risk för fuktskador?
  • Är ventilationen korrekt utformad och väl fungerande?

Analys och slutsatser

När undersökningen är klar måste insamlad information analyseras för att man ska kunna dra slutsatser om den eventuella skadans omfattning och orsak.

Om fuktskador förekommer i bostaden, vad beror dessa på, till exempel läckage, brister i byggnadskonstruktionen, byggfukt, fuktkonvektion eller fuktdiffusion? Var i bostaden förekommer skadorna och hur omfattande är de?

Om mikrobiella skador finns i bostaden, vad är orsaken till det? Var i bostaden förekommer skadorna och hur omfattande är de?

Redovisning

Det är viktigt att utredningen genomförs och redovisas på ett korrekt och tydligt sätt eftersom den fungerar som underlag när miljöförvaltningen bedömer om olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken föreligger eller inte.

Resultatet av undersökningen ska tillsammans med analys och slutsatser ingå i redovisningen till miljöförvaltningen. Avsikten med utförda mätningar och provtagningar ska också presenteras. Har inte någon provtagning skett ska skälen till detta anges. I övrigt ska felkällor, besiktningsman, undersökningsdatum, vilka mätinstrument som använts och när de senast kalibrerades framgå av redovisningen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

24 Juli 2024