Lagkrav

Om du har fungerande rutiner upptäcker du lättare fel och brister. Egenkontroll är ett verktyg för rutinerna och för att se till att din verksamhet lever upp till miljöbalkens krav på hänsyn till hälsa och miljö.

Alla som driver en verksamhet är skyldig att planera och kontrollera den för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller för miljön. Du som ägare måste skaffa den kunskap som behövs för att skydda omgivningen. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav.

Mer omfattande egenkontroll för komplexa verksamheter

Egenkontrollen bör vara en naturlig del av arbetet och omfatta både organisatoriska, administrativa och tekniska åtgärder och rutiner. En komplex verksamhet, som medför en stor risk för människors hälsa och för miljön, ska ha en mer omfattande egenkontroll än en enklare verksamhet där risken för olägenhet är liten.

Lagar och bestämmelser om egenkontroll

Grunden för verksamhetsutövarens egenkontroll är:

  • Miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 § miljöbalken)
  • De allmänna hänsynsreglerna
  • Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljölagstiftningen)
  • Krav på förebyggande brandskyddsarbete i räddningstjänstlagen.

Miljöledningssystem frivilligt

Att införa ett miljöledningssystem är frivilligt. Verksamheter som infört miljöledningssystem bör redan ha egenkontroll, men kan behöva komplettera ledningssystemet för att uppfylla kraven på egenkontroll enligt miljöbalken.

Om egenkontrollen är ofullständig kan miljöförvaltningen besluta om att vidta åtgärder.


Taggar för sidan

Bostäder och boendemiljö

Sidan uppdaterad: 2024-02-26

18 Juni 2024