Skydda dig mot bränder och olyckor

Räddningstjänsten har information om hur du kan förebygga bränder och andra vanliga olyckor för att höja din och din familjs säkerhet och trygghet. På deras webbplats raddningkarlstad.se kan du bland annat läsa om sotning och brandskyddskontroll.

Din kommun har ansvar för att det sotas hos dig som har en eldstad med tillhörande rökkanal. Kommunen ansvarar också för att det genomförs brandskyddskontroll i sotningspliktiga anläggningar. I Karlstads kommun har uppgiften delegerats till Räddningstjänsten Karlstadsregionen. För själva utförandet av sotningen och brandskyddskontrollen finns en upphandlad entreprenör.

  • Vid sotningen rengörs din anläggning utifrån speciella tidsintervall, så kallade sotningsfrister.
  • Vid brandskyddskontrollen kontrollerar skorstensfejarteknikern att din eldstad och rökkanal inte har några allvarliga brister. Det ska också finnas skyddsanordningar på taket som gör att det går att ta sig till din skorsten på ett säkert sätt. Även brandskyddskontrollerna utförs med viss regelbundenhet, oftast längre än intervallen för sotning.

Bra information på Räddningstjänstens webbplats

Taggar för sidan

Brandskydd, sotning

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

29 Maj 2024