Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Välsviken

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}
Utsnitt ur häradsekonomiska kartan 1883-1895.

Välsviken ligger i östra delen av Karlstad, mellan E18 och Vänern. Området avgränsas i väster av ett skogsområde med fritidshus ner mot Kroppkärrsjön. Skogsområdet används även som rekreationsområde. Söder härom rinner Kroppkärrsbäcken och i öster ligger Alsterdalen med Alsterån.

Flera vandringsleder går genom området, bland annat Frödingleden. Landskapsbilden präglas även av järnvägen mellan Karlstad och Kristinehamn, som passerar genom Välsviken. Stigarna och lederna avgränsas dock inte av järnvägen utan löper under den genom en gångtunnel.

{"X":0.35,"Y":0.0,"Width":0.36,"Height":1.0}
Välsvikens handelsområde.

Bebyggelseutveckling

Butiksområdet började uppföras 2010 och industridelen några år dessförinnan. Den bebyggelse som fanns före dess är banvaktarstugan som ligger i anslutning till station Välsviken. Handelsområdet är i ständig tillväxt med bland annat större satsningar på områdets infrastruktur.

Tidig historik

I området finns fornlämningar i form av gravar och stensättningar som visar på att området har brukats under förhistorisk tid. I de centrala delarna av området låg tidigare gården Välsviken. Gården omnämns första gången i en jordebok från år 1574, då som ett frälsetorp under Kroppkärrs gård. Under 1700-1800-talet bestod gården Välsviken av säteriet Kroppkärrs utmarker och skog, samt hemmanet Välsviken och torpen Rosendal, Bodahlen, Bråten och Svinbäcken. Gården Välsviken uppskattats ha haft ett jordbruk omfattade fem hektar. Fiske var ytterligare en faktor som bidrog till gårdens föda och ekonomi. Byggnaden som utgjorde gården Välsviken revs i början av 2000- talet i samband med att industri etablerade sig i området.

Stenbrott i Kroppkärrsberget

Vid arkeologiska undersökningar i området har spår efter stenbrott hittats i Kroppkärrsberget. Det finns en teori om att Karlstads domkyrka ska ha uppförts med över 1000 lass sten från Kroppkärrsberget. De i dag synliga spåren efter stenbrytningen i området utgörs av urtag ur berget och större stenblock med märken efter bredkilar som använts för att klyva stenarna. Dessa små stenbrott löper som ett pärlband över berget utan synliga körvägar i området och troligtvis har stenarna transporterats ut ur området vintertid på slädar. Inga synliga spår efter bearbetning av stenarna är synliga och antagligen har man bearbetat dessa på annan plats.

Järnvägen dras genom Välsviken

Värmlandsbanans dragning mellan Karlstad och Kristinehamn är ett påtagligt inslag i Välsviken. Järnvägen öppnade år 1869 och i samband med det byggdes en banvaktarstuga som än i dag finns kvar. Mellan järnvägens anläggande och nästa större förändring i området kom det att dröja fram till 1990-talet. Då drogs Välsviksleden genom området för att avlasta trafiken mot Örsholmen. Under början av 2000-talet etablerade sig ytterligare industri i området. Den senaste bebyggelsen i området är Välsvikens handelsområde med större butikskedjor.

{"X":0.2,"Y":0.0,"Width":0.56,"Height":1.0}
Banvaktarstugan.

Välsviken i årtal

  • 1574 Gården Välsviken, som var ett frälsetorp under Kroppkärrs gård, omnämns första gången i en jordebok.
  • 1700-1800-talet Gården i Välsviken bestod av säteriet Kroppkärrs utmarker och skog, samt hemmanet Välsviken och torpen Rosendal, Bodahlen, Bråten och Svinbäcken.
  • 1869 Järnvägen byggs genom Välsviken. Banvaktargården byggs samtidigt.
  • 1990-talet Välsvikenleden byggs, för att avlasta trafiken mot Örsholmen.
  • Början av 2000-talet Gården Välsviken rivs i samband med industribyggande.
  • 2010-talet Välsvikens handelsområde byggs, med flera större butikskedjor.

Läs mer

  • Kulturmiljöutredning vid Välsviken, Mattias Libeck och Björn Wallbom. Enheten för kulturmiljö, Värmlands museum, 2010.
  • Välsviken – om resurshushållning och demokrati vid planering och förvaltning av bebyggelse.
  • Resultat av en förstudie. Kåre Olsson och Emin Tengström, 1976.
  • Kulturmiljökarta över området. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida