Förteckning över namngivna platser

Här hittar du en förteckning över namngivna platser i Karlstad som gator, kvarter, torg och landsbygdsadresser.

Kommunfullmäktige har gett delegation till stadsbyggnadsnämnden att fastställa namn på kvarter, gator, allmänna platser, stadsdelar och offentliga byggnader. Det är namnberedningen, som består av tre personer, som kommer fram till namnförslagen som stadsbyggnadsnämnden sedan beslutar om.

När det gäller kvartersnamn är det en förrättningslantmätare vid kommunala lantmäterimyndigheten som tar beslut om kvartersindelning och kvartersnamn. Det görs i samband med fastighetsbildning.

Hur får gatan sitt namn?

Det finns flera sätt som ett namnärende kan komma till namnberedningen. Stadsbyggnadsnämnden kan ge namnberedningen i uppdrag att ta upp en namnfråga till exempel när det byggs nya gator eller bostadsområden. Ibland är det fastighetsägare, väghållare eller planintressenter som vill att namnberedningens ska se över namnsättningen. Ibland skickar även allmänheten in namnförslag i form av medborgarförslag till kommunen. Namnberedningen kan också på eget initiativ ta upp ett namnärende.

I arbetet med kommunens kartproduktion och adressättning finns det också ett ständigt behov av att bevaka och utveckla namnsättningen i samarbete med namnberedningen.

Kriterier för nya namn

För att säkerställa att namnförslagen blir så bra som möjligt har namnberedningen en rad med kriterier som de följer. Bland annat

  • namnen skall vara unika i kommunen
  • vara namn som om möjligt ger koppling till platsen
  • vara lätta att skriva och uppfatta
  • vara korrekta ur språklig synpunkt
  • inte vara löjliga eller frånstötande
  • inte återge namn på levande personer
  • gärna vara namn med tradition

Politisk behandling

Efter att namnberedningen har tagit fram förslag till namn ska frågan behandlas politiskt i stadsbyggnadsnämnden där det tas beslut i frågan. När namnet godkänns införs det i ett namnregister och läggs in i kartdatabasen.

Taggar för sidan

Lantmäteri och kartor

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

18 Juni 2024