Förrättningar

Du behöver ansöka om en lantmäteriförrättning när du ska nybilda eller ändra en fastighet. Det behöver också göras om fastigheter ska samverka eller när rättigheter ska skapas för olika ändamål. Du kan även ansöka om en förrättning för att att få veta var gränser går eller exakt vad ett servitut omfattar.

Olika typer av förrättningar

Fastigheter kan nybildas på tre olika sätt:

Avstyckning – innebär att ett visst område på en fastighet skiljs av för att bilda en egen fastighet. Detta kan till exempel göras när någon köpt en fastighet för att bygga ett hus.

Klyvning – innebär att en fastighet som ägs av flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet.

Sammanläggning – innebär att flera fastigheter med samma ägare läggs samman till en fastighet.

Vad gäller för avstyckning utanför detaljplanerat område?

Vill du stycka av utanför detaljplanerat område krävs att du har ett förhandsbesked som vunnit laga kraft eller ett bygglov innan du kan ansöka om lantmäteriförrättning.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Fastighetsreglering innebär att fastigheter förändras genom att exempelvis byta mark eller att fastigheter görs större eller mindre.

Genom fastighetsbestämning får du ett rättsligt avgörande av var gränsen mellan fastigheter går eller vad ett servitut omfattar.

Vad är ett servitut?

Ett servitut är en rätt för en fastighetsägare att på ett visst bestämt sätt använda en del av någon annans fastighet. Det kan handla om till exempel en väg eller en brunn.

Genom särskild gränsutmärkning kan vi:

  • återställa försvunna gränsmarkeringar
  • markera tidigare omarkerade gränspunkter
  • vid behov sätta ut markeringar på nya ställen i gränsens sträckning.

Byggnader och andra anläggningar som hör till en fastighet kan överföras till en annan fastighet utan att du fysiskt flyttar på anläggningen. Om du ska göra det måste det samtidigt bildas ett servitut.

Ledningar eller andra liknande anläggningar som hör till en fastighet kan frigöras så att de blir lös egendom eller för att sedan överföras till en annan fastighet.

Om det finns oklara äganderätter till en fastiget så kan de, under vissa förutsättningar, klaras ut så att nuvarande innehavare får lagfart.

Om mark tidigare delats upp privat så kan den jorddelningen godkännas som fastighetsbildning i efterhand. Då kan nya fastigheter bildas enligt den äldre privata delningen.

Ansök om förrättning

Så går en förrättning till

Taggar för sidan

Lantmäteri och kartor

Sidan uppdaterad: 2023-05-29

5 Oktober 2023