Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så här går en förrättning till

Vi kan göra en lantmäteriförrättning på begäran av dig som fastighetsägare eller ledningshavare. I förrättningen ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs för åtgärden du vill göra. Här kan du läsa hur en förrättning går till, steg för steg.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Guide

Förrättning

Gör ansökan

Beskriv ditt ärende

I ansökan beskriver du vad du vill göra och vilken, eller vilka, fastigheter ansökan gäller.

Bifoga handlingar

Du ska också bifoga de handlingar som kan komma till användning. Det kan vara

  • överlåtelsehandlingar
  • avtal
  • överenskommelser
  • kartor
  • andra relevanta handlingar.

Skriv under

Din ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av dig som sökande eller av ett ombud som har din fullmakt. Om fastigheten har flera ägare ska samtliga skriva under ansökan.

När man inte är överens

Om fastigheten har flera ägare och ni inte är överens om förrättningen så kan ansökan bli ett tvångsärende. I klyvningsfall med flera fastighetsägare som är oense så räcker det dock att en person skriver under ansökan för att den ska behandlas.

Skicka in original

Ansökan som du skickar in ska vara originalet, inte en kopia. Det samma gäller eventuella handlingar som du skickar med, till exempel köpehandlingar, de ska också vara i original.

Vi utreder

Vi på lantmäterimyndigheten utreder om det går att genomföra förändringen du ansökt om. Vi tar hänsyn till gällande planer och andra bestämmelser som till exempel strandskydd. Om det behövs samråder vi med andra myndigheter. Vi kontrollerar också om andra berörs av din förändring, genom att servitut eller nyttjanderätter påverkas. Vi bevakar också kreditgivares intressen.

Vi sammanträder tillsammans

Oftast behövs inte ett formellt sammanträde för att avgöra ärendet, men i vissa fall behöver vi kalla ihop sakägarna. Det gör vi för att diskutera frågor eller för att klargöra vad olika beslut eller åtgärder kan innebära för de inblandade.

Sammanträde behövs inte om alla är överens och så länge ärendet inte är kontroversiellt på annat sätt.

Förrättningslantmätaren är opartisk i frågan

Det är viktigt att veta att förrättningslantmätaren är helt opartisk och inte heller företräder det allmänna i form av stat eller kommun. Om sakägarna inte kan enas gör förrättningslantmätaren en opartisk prövning enligt gällande lagregler och praxis.

Resultatet tydliggörs genom fältarbete

Resultatet av förrättningen behöver ofta tydliggöras på marken. Det innebär att nya gränser ska mätas upp och märkas ut genom fältarbete. Då inmäter vi också detaljer som har betydelse, som hus och vägar. Av det inmätta materialet framställs sedan en förrättningskarta.

I de fall när det ska byggas på platsen kan själva utmärkningen göras efter att förrättningen avslutats eftersom gränsmarkeringar kan försvinna om det grävs och sprängs på ytan. Då kommer vi bara ut och mäter med GPS och gör utmärkningen enligt förrättningskartan senare.

Ibland krävs inget fältarbete för att slutföra förrättningen.

Förrättningen avslutas

Beroende på vilka åtgärder som förrättningen handlar om fattas olika typer av beslut. Besluten baseras på resultatet av förrättningen och redovisas i ett protokoll som hänvisar till upprättade kartor och beskrivningar. När alla arbetsuppgifter är klara avslutas förrättningen genom att du får ett avslutningsbeslut.

Möjlighet att överklaga beslut

När beslutet är fattat har du som berörs, byggnadsnämnden och i vissa fall länsstyrelsen rätt att överklaga. Detta ska ske inom fyra veckor från avslutningsbeslutet. Blir ärendet överklagat skickas det vidare till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Beslutet registreras

Om ingen överklagat förrättningsbeslutet vinner det laga kraft och det är då beslutet blir giltigt. Efter det registrerar vi det giltiga beslutet i fastighetsregistret. Då blir det gällande mot andra parter och du kan söka lagfart på nya fastigheter samt att ta ut pantbrev för en eventuell belåning av fastigheten.

Kartor och handlingar skickas ut

När registreringen är klar skickar vi kopior av kartor och andra handlingar till sakägarna.

Vad kostar det?

När processen är avslutad skickar vi en faktura till den som enligt förrättningsbeslutet ska svara för kostnaden. Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Sidan uppdaterad: 2023-04-19

Hittade du rätt information på sidan?