Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kriterier för att bli en cykelvänlig arbetsplats

Alla arbetsplatser har olika förutsättningar och vilka kriterier ni väljer att genomföra är valfritt. För att uppnå en stjärna, den första nivån, ska minst fem kriterier vara uppfyllda. Genomför ni ytterligare fem kommer ni till nivå två och får därmed två stjärnor. För att nå den sista nivån med tre stjärnor ska arbetsplatsen ha uppfyllt femton utvalda kriterier. Det finns även möjlighet att ange egna åtgärder och idéer som inte finns med bland kriterierna för att få fler stjärnor.

Obs! Vissa kriterier kan förmånsbeskattas. Kontakta Skatteverket för mer information.

Gör det enklare att ta cykeln till jobbet

 • Vi har en cykelparkering i anslutning till arbetsplatsen med möjlighet att låsa fast cykeln.
  Cykelparkeringen behöver inte ägas av arbetsplatsen, däremot måste anställda vara tillåtna att använda parkeringen. Det viktiga är att det finns plats för både anställdas och besökares cyklar. Det är lämpligt är det går att låsa fast cykeln ordentligt i cykelstället. Parkeringen bör vara belyst och under vintersäsongen tas omhand genom skottning och sandning.
 • Vi har en väderskyddad cykelparkering med möjlighet att låsa fast cykeln, alt. ett cykelgarage.
  Olika typer av cyklar ska få plats. Parkeringen/garaget ska vara anpassat för cyklar av alla slag och utrustning så som t.ex. cykelkärror. Det ska kännas tryggt och enkelt att lämna sin cykel.
 • Vi har pump och verktyg för enklare service tillgängligt för alla på arbetsplatsen.
  Att kunna laga en punktering eller byta däck på arbetsplatsen kan vara guld värt. Om möjligt, avsätt gärna en del inomhus till mekhörna, där pump och verktyg alltid finns på plats när olyckan är framme.
 • Vi har utrymme för dusch, ombyte och förvaring av kläder.
  Utrymmet kan se ut på olika vis. Det kan vara ett traditionellt omklädningsrum eller en rymlig toalett med dusch. Det viktiga är att det är genomtänkt, att det går att duscha och förvara svettiga kläder på ett acceptabelt sätt.

Uppmuntrar till cykel och kollektivtrafik i tjänsten

 • Vi tillhandahåller cyklar för tjänsteresor och underhåller dessa, och/eller har abonnemang på lånecyklar.
  Tjänstecyklarna ska hållas i gott skick och bör utrustas med dubbdäck under vintersäsongen. Placeringen av cyklarna ska vara känd för de anställda - tänk på att placeringen påverkar hur mycket cyklarna kommer användas. Cykelhjälmar till låns för tjänsteresor bör finnas. Reflexvästar är också bra att ha. Har de anställda tillgång till lånecykelsystem kan det för vissa resor ersätta egna tjänstecyklar.
 • Vi tillhandahåller specialcyklar och utrustning, så som lastcyklar, vikcyklar och cykelkärror för tjänsteresor och underhåller dessa.
  Tjänstecyklarna ska hållas i gott skick och bör utrustas med dubbdäck under vintersäsongen. Det finns många olika typer av cyklar som kan vara lämpliga för olika verksamheter. För resor som kräver att den anställde har med sig mycket saker skulle till exempel en lastcykel vara lämplig. För en tjänsteresa som behöver kompletteras med tåg eller buss kan en vikcykel vara ett alternativ.
 • Vi erbjuder ekonomisk ersättning till medarbetare som använder sin privata cykel i tjänsten.
  Att erbjuda ersättning för slitage och service till de som använder sin privata cykel i tjänsten kan vara en bra lösning för företag som inte har möjlighet att ha egna lånecyklar. Många cyklister föredrar att cykla på sin egen cykel framför att låna eller boka.
 • Vi använder digitala verktyg för att underlätta för tjänsteresor med kollektivtrafik.
  Det är inte alltid det går att cykla. Då underlättar det att ha ett bra och ett enkelt system för att boka tjänsteresor. Värmlandstrafik har ett företagskonto knutet till sin reseapp som förenklar att resa med buss och tåg i Värmland.

Förmåner kopplat till cyklande

 • Vi erbjuder våra medarbetare att använda företagets tjänstecyklar privat, utanför arbetstid.
  Om företaget har specialcyklar för tjänsteärenden kan det vara uppskattat att erbjuda medarbetarna att låna dessa privat, utanför arbetstid. Det underlättar bl.a. för dem som funderar på att byta ut sin konventionella cykel till en specialcykel eller elcykel att kunna prova innan inköp.

 • Vi erbjuder våra anställda förmåns-, hyr- eller leasingcykel.
  Mot löneavdrag erbjuds anställda att leasa/hyra/köpa en cykel förmånligt. Ofta ingår även service.

 • Vi erbjuder årligen ett cykelbidrag för service och tillbehör avseende anställdas privata cyklar.
  En nyservad och väl fungerande cykel gör det roligare och säkrare att cykla.

 • Vi har avtal med cykelhandlare för rabatter och erbjudanden gällande cyklar samt cykelutrustning.
  Ekonomiskt stöd och rabatter kan underlätta samt uppmuntra medarbetare att börja cykla mer. Inom detta kriterium räknas även ekonomisk ersättning från arbetsgivaren för cykeldelar och produkter in.

 • Vi erbjuder anställda att använda arbetstid och/eller friskvårdstid för arbetspendling, dusch och ombyte.
  Att inte behöva lägga extra tid på ombyte och dusch kan vara en betydande motivation för att välja cykel framför bil. En arbetsplats kan underlätta för de anställda genom att låta dem byta om och duscha på arbetstid. Förslagsvis kan en schablon på 15 minuter användas som tidsåtgång. Att erbjuda friskvårdstid varje vecka för arbetspendling med cykel kan vara en annan morot för att få fler att cykla till arbetet.

Styrning och uppföljning

 • Vi har ett styrdokument som uppmuntrar till att kortare tjänsteresor sker med cykel.
  Styrdokumentet bör gälla alla på arbetsplatsen. Det bör vara resepolicyn eller ett separat dokument om ingen resepolicy finns.

 • Vi mäter regelbundet hur många anställda som cyklar till arbetet och/eller i tjänsten.
  Ett enkelt sätt att mäta hur många som cyklar är att göra en resvaneundersökning genom till exempel google docs. Be de anställda fylla i den, en eller två gånger per år. Mät under samma tid varje år så blir resultaten jämförbara. Informationen kan sedan användas för att till exempel avgöra vilka aktiviteter som kan genomföras för att få fler att cykla och när de ska ske.

Insatser för att förändra kulturen runt cykling

 • Personer i ledande ställning på arbetsplatsen cyklar till arbetet eller i tjänsten.
  Att chefen eller arbetsledaren cyklar visar på gott exempel och kan uppmuntra anställda att göra likadant.

 • Vi har en cykelgrupp och/eller inspiratör på arbetsplatsen.

 • Det är tydligt för anställda vem de kan vända sig till i cykelfrågor.
  En inspiratör eller ansvarig för cykelgrupp kan vara samma person som är kontaktperson för Cykelvänlig arbetsplats, men det är inget krav. Är det olika personer är det viktigt att de anställda vet skillnaden så att det inte uppstår förvirring. Inspiratören eller ansvarig för cykelgrupp sköter t.ex. frågor om cykelinköp, service, utrustning, policyfrågor, information till anställda, evenemang och uppmuntran.

 • Vi har en årlig budgetpost för beteendepåverkande arbete avseende cykling.
  En årlig budgetpost visar att cykling är ett prioriterat område. Hur stor posten är spelar mindre roll, dock är det viktigt att den används.

 • Vi arbetar aktivt för att underlätta vintercykling.
  Vad som är relevant och intressant när det gäller vintercykling för just er arbetsplats bestämmer ni. Det skulle t.ex. kunna vara en föreläsning med en erfaren vintercyklist, subventionerade dubbdäck, däckbytarträff etc. Är du osäker på vad som är rimligt att göra, eller om det ni gör är tillräckligt? Kontakta projektledaren för Cykelvänlig arbetsplats.

 • Delta i projektets gemensamma Res hållbart till jobbet-kampanj eller arrangera en egen.
  Under maj månad genomförs Res hållbart till jobbet-kampanjen som är öppen för alla arbetsplatser som deltar i Cykelvänlig arbetsplats. Information om kampanjen skickas ut till er i god tid innan uppstart. Det går också bra att arrangera en egen kampanj för arbetsplatsen under året som syftar till öka cyklandet eller det hållbara resandet i stort.

Information

 • Vi har cykelrelaterad information på vårt intranät, och nyanställda informeras om cykling på arbetsplatsen samt om rådande resepolicy.
  Cykelrelaterad information kan exempelvis handla om det interna cykelarbetet eller var eventuella cykelparkeringar, pumpar, omklädningsrum och andra saker som underlättar cykling finns på arbetsplatsen. Rutiner kring tjänstecyklar, cykelservice och annat är också bra att sprida. Berätta även om arbetsplatsens resepolicy, och om vilka resor som kan ersättas med cykel.
 • Vi samlar in och vidarebefordrar information om infrastruktur samt hur det går att cykla till arbetsplatsen till kommunens ansvarige i cykelfrågor.
  Information som är värdefull för kommunen är till exempel vilka cykelvägar som är svårframkomliga, i dåligt skick eller i övrigt problematiska. Annan information av intresse är ifall det finns platser som upplevs som riskfyllda eller svårnavigerade för cyklister. Kontakta projetledare Mikael Haster för mer information.

Sidan uppdaterad: 2023-04-26

Hittade du rätt information på sidan?