Luftkvalitet i Karlstad

Frisk luft är fri från föroreningar och innebär att vi människor och miljön inte påverkas eller blir sjuka av den. I Karlstad har luften under de senaste årtiondena blivit allt bättre, men det finns fortfarande en hel del föroreningar som måste minska. Hos oss, som i de flesta kommuner, är trafiken den största källan till luftföroreningar.

Vi mäter regelbundet luftkvaliteten i centrala Karlstad och det finns mätstationer på Hamngatan, Östra torggatan, Packhusallén och på Rudsvägen. De föroreningar som mäts är partiklar PM10, kvävedioxid, svaveldioxid och bensen.

Sedan sommaren 2016 mäter vi kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar PM10 i en ny mätstation. Den har fram tills januari 2022 varit placerad vid järnvägsstationen på Hamngatan, som är Karlstads mest trafikerade gata. Från februari 2022 står mätstationen i stället på Jungmansgatan där vi förväntar oss att trafikintensitet ska öka de kommande åren.

Karlstadsluften har under de senaste årtiondena blivit allt bättre, men de senaste tre-fyra åren har minskningen av kvävedioxid avtagit.

Regler och miljömål för frisk luft

Regler för frisk luft finns i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9). Riksdagen har också beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål för Sverige varav ett mål gäller "Frisk luft". Målet för "Frisk luft" har angetts som högsta halt av ett antal luftföroreningar.

De senaste årens mätningar vid Hamngatan visar att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 klaras. Däremot överskrids miljökvalitetsmålen för PM10. Miljökvalitetsmålen för kvävedioxid klaras som årsmedelvärde, men överskrids som timmedelvärde.

Taggar för sidan

Miljöskydd

Sidan uppdaterad: 2023-06-14

5 Oktober 2023