Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Myggstudie utmed Klarälven

Kommunen genomför en myggstudie tillsammans med Biologisk Myggkontroll inom NEDAB. Studien har pågått sedan 2019 och syftet är att få en bättre bild av myggproblemen. Ibland annat Skåre har vi satt ut myggfällor men vi behöver också få hjälp med synpunkter och iakttagelser från Karlstadsborna.

Sommaren 2018 fick vi in en del synpunkter om att det var mycket mygg i Skåreområdet. Därför har vi påbörjat en myggstudie för att få en bättre bild av vilka typer av mygg som finns i området och hur många det är. Studien som började 2019 behöver pågå under flera år eftersom översvämningsmyggan inte kommer fram varje år. Studien genomförs i tre-årscykler där den första perioden nu är genomförd. De senaste årens resultat visar inte på så stora mängder myggor så därför har en ny mätperiod startat. När studien är klar kan vi bestämma hur vi ska hantera myggsituationen på sikt.

Myggfällor i Skåre

Vi har flera myggfällor i och omkring Skåre och Dingelsundet som sitter ute i ett dygn varannan vecka. Efter att vi tömt myggfällorna räknar vi antalet mygg och ser vika arter det är. För att få ett tillförlitligt resultat är det viktigt att andra myggfällor stängs under tiden våra är igång. Vi kommer att kontakta de som bor i närheten av myggfällorna så att de kan stänga av dem när det blir aktuellt.

Karta med synpunkter

Om du upplever problem med mygg kan du lämna dina uppgifter i kartan som finns i länken nedanför. Det är viktigt att du fyller i adress till platsen där du upplevde problemen och dina kontaktuppgifter så att vi kan ställa fler frågor om det behövs. Du behöver också beskriva hur du upplevde situationen, hur du drabbats och när på dygnet som du upplevde problemen.

Rapport myggstudie 2019-2021

Inventeringen 2019 visar att vi har översvämningsmygg. Men för att förstå omfattningen, vilka konsekvenser det får och vilka åtgärder som är lämpliga krävs mätningar över flera år. Sammanlagt fångades över 18 000 stickmygghonor och de bestod av 19 olika arter. 2020 och 2021 var det inga stora problem med myggor.

Till rapport om stickmyggor i Karlstad 2021

Frågor och svar

För att få ett tillförlitligt resultat för studien och kunna göra rätt bedömning behöver studien pågå under tre år. Översvämningsmyggan som kan orsaka problem i vissa områden kommer inte fram varje år.

Vi kommer behöva fortsätta mäta och inventera myggen även efter att den första studien avslutats. Under perioden 2019-2021 har vi haft för lite mygg för att det ska vara akutellt med storskalig bekämpning.

Det är viktigt att vi får ett tillförlitligt resultat och därför är det bra om andra myggfällor stängs av i ett par dagar varannan varannan vecka. Vi kontaktar dem som behöver stänga av sina myggfällor.

Den stickmygga som ofta diskuteras när man pratar om översvämningsmyggor, Aedes sticticus, flyger väldigt lågnt och trivs bra även på öppna marker. Att röja sly och ta bort buskar hjälper därför inte för att bli av med problem som kan orsakas av denna art. Arter som skogsmyggor, som inte flyger så långt, kan dock påverkas om deras gömställen minskas genom borttagning av högt gräs, örter och sly. Vi måste därför veta mer om stickmyggorna i Karlstad innan vi kan besluta om några åtgärder.

Det har varit gynnsamt för myggen med en hel del regn och värme i början på juni 2021. Det gör att det har kommit en hel del översvämningmygg och även vanliga skogsmygg. Kommunen kan i nuläget inte göra något åt myggen. Vi fortsätter med studien och uppmanar de som bor i området att rapportera in sina upplevelser.

2019 till 2021 var det inte så mycket översvämningsmygg och därför är det inte aktuellt med bekämpning i dagsläget. Vi kommer fortsätta att inventera myggen för att se hur många det är och om de finns på fler ställen. Det är viktigt att de som upplever problem rapporterar in i kartan.

Mygg föds i vattensamlingar så hur högt gräset är påverkar inte hur många mygg det blir.

Undersökningen resultat kommer att analyseras och efter varje sommar kommer kommunen att få en rapport från Biologisk Myggkontroll inom NEDAB. När studien är färdig komer vi att diskutera hur vi hanterar frågan framöver samt eventuella åtgärder både på kort och lång sikt.

Sidan uppdaterad: 2023-05-17

Hittade du rätt information på sidan?