Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Höja Stockfallet

Här kan du läsa om vad vi gör vid Höja Stockfallet.

Karta Höja-Stockfallet
De blåa områdena visar de naturvårdande områdena.

Levande skogar

Naturvårdande skötsel på Höja- Stockfallet på fastigheten Höja 1:65. Karlstads kommun genomför en miljöinvestering på kommunens skogsinnehav. Syftet med investeringen är att bevara och utveckla biologisk mångfald i skogen. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar. Kommunen har beviljats stöd för åtgärderna från Skogsstyrelsens landsbygdsprogram och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Det virke som finns kvar efter avverkningen kallas för död ved och är en bristvara i skogen. Virket ska alltså ligga kvar och tas omhand av insekter, lavar, svampar och mossor. Sedan dryga tjugo år tillbaka är Karlstads kommuns skogsinnehav miljöcertifierat. Certifieringen innebär att en del av skogsinnehavet ska skötas med inriktning på natur-/miljövård. Resultatet av skötselåtgärderna i kommunens skogar är just en sådana åtgärder där den biologiska mångfalden är i fokus. Att det ser lite stökigt ut är precis som det ska vara. Det innebär också att allmänheten inte kan tillgodogöra sig det virke som ligger kvar.

Håll avstånd


Vid pågående skogsåtgärder håll dig och dina barn på säkert avstånd från motormanuellt arbete, avverkningsmaskiner samt maskiner som hämtar virket. 90 meter rekommenderas. Skyltar som varnar om pågående skogsarbete kommer att sättas ut av de personer som utför åtgärder i skogen.

Vi kommer också ha flaggvakter där vistelsen av besökare är tät, lyssna på deras uppmaning: Passera inte igenom de områden där manuellhuggare och maskiner arbetar, använd andra vägar och stigar under denna period.

Var försiktig intill virkesförvaring


När träd avverkats läggs de på hög för att förvaras tillfälligt på kommunens mark, ett så kallat virkesupplag. Det finns risk för personskada om någon klättrar upp på virkesförvaringen och vi avråder därför starkt från detta. Tänk på att inte låta dina barn leka vid eller på dessa högar av fällda träd.

Vi arbetar för att förvara fällda träd så säkert som möjligt genom att tänka till kring läge och höjd för att undvika att virket kommer i rullning om någon skulle klättra upp på det. Vi gör även vad vi kan för att köra bort virket så snabbt som möjligt till industri.

Frågor och funderingar?


För frågor om de planerade skogsåtgärderna eller kommunens skogsbruk kontakta enheten skog och friluftsliv genom att ringa Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller skriv till skog@karlstad.se och nämn "Höja-Stockfallet" i ärenderaden.

För praktiska frågor kring skogsåtgärderna som genomförs kontakta Björn Enström, Skogssällskapet på telefon 0771-22 00 44.

Sidan uppdaterad: 2023-05-17

Hittade du rätt information på sidan?