Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Randviken

Här kan du läsa mer om vad vi gör i Randviken.

Karta Randviken
Översiktskarta över Karlstads kommuns skogsinnehav i Randviken. De planerade skogliga åtgärderna är beskrivna i skogsavdelningarna nedanför.

Den kommunala skogen i Randviken är i behov av skötsel och därmed har Karlstads kommun tillsammans med sin skogliga förvaltare Skogssällskapet gjort en omfattande skoglig planering för stora delar av kommunens skog. Det rör sig om skogliga åtgärder så som röjning, gallring, naturvårdshuggning samt åtgärder med hyggesfria metoder.

Även om målsättningen är att under första halvan av 2023 hinna med att utföra en stor del avden skogliga planeringen så är vi medvetna om att förutsättningarna kan ändras och somliga åtgärder måste senareläggas.

Översiktskarta (ovan) över Karlstads kommuns skogsinnehav i Randviken. De planerade skogliga åtgärderna är beskrivna i skogsavdelningarna nedan:

1. Delvis underväxtröjning & gallring

3. Delvis underväxtröjning & gallring

5. Röjning & rekreationshuggning

6. Delvis underväxtröjning & gallring

7. Föryngringsavverkning

8. Naturvårdshuggning

9. Delvis underväxtröjning & gallring

11. Delvis underväxtröjning & gallring

13. Åtgärder med flera hyggesfria skötselmetoder

14. Naturvårdshuggning

15. Naturvårdshuggning i söder & gallring i öst

16. Delvis underväxtröjning & gallring

17. Förberedelser för överhållen tallskärm

18. Förberedelser för överhållen tallskärm

19. Gallring i väster mot grusväg

23. Förberedelser för överhållen tallskärm

24. Förberedelser för överhållen tallskärm

25. Förberedelser för överhållen tallskärm

26. Förberedelser för överhållen tallskärm

27. Röjning & rekreation- & naturvårdshuggning

Trädrester i skogen


Vi vill påminna om att skogen efter skogliga åtgärder kan upplevas otillgänglig. Detta då vi i skogen lämnar kvar klenare träd efter röjning och ofta också grenar och toppar efter avverkning av stora träd. Det biologiska materialet bryts ner i skogen och frigör nyttiga ämnen till marken. Skogsmaskinerna använder även riset för att köra på. Välanvända stigar och vandringsleder ska dock alltid hållas fria från avverkningsrester. I somliga fall där det är ekonomiskt fördelaktigt samt lämpligt ur andra avseenden plockar vi ut riset ur skogen. Riset lagras ofta invid bilväg för att efter ungefär ett års tid flisas för att därefter skickas till Karlstads energi för förbränning.

Vägar i området


Under pågående åtgärder kommer de skogliga entreprenörerna att använda befintliga grusvägar för sina maskiner. Anledningen till det är bland annat att det finns ett bra vägnät i Randviken samt att vi i somliga områden vill undvika att köra i skogen där det inom vattenskyddsområdet är extra känsligt. Det kan eventuellt medföra kortare väntetider ifall du kommer med personbil och till exempel ska passera en skogsmaskin som lastar av virke. Alla grusvägar ska under pågående arbete upprätthålla en standard så att trafik kan ta sig fram. Alla grusvägar kommer att återställas till befintligt skick när åtgärderna är klara eller om det blir ett längre uppehåll vad gäller de skogliga åtgärderna.

Håll avstånd


Vid pågående maskinåtgärder håll dig och dina barn på säkert avstånd från motormanuellt arbete, avverkningsmaskiner samt övriga maskiner som arbetar för att anlägga det nya skogsområdet. 90 meter rekommenderas. Skyltar som varnar om pågående arbete kommer att sättas ut av de personer som utför åtgärder i skogen. Passera inte igenom de områden där manuellhuggare och maskiner arbetar utan använd hellre andra vägar och stigar under denna period.

Var försiktig intill virkesförvaring


När träd avverkats läggs de på hög för att förvaras tillfälligt på kommunens mark, ett så kallat virkesupplag. Det finns risk för personskada om någon klättrar upp på virkesförvatingen och vi avråder därför starkt från detta. Tänk på att inte låta dina barn leka vid eller på dessa högar av fällda träd.

Vi arbetar för att förvara fällda träd så säkert som möjligt genom att tänka till kring läge och höjd för att undvika att virket kommer i rullning om någon skulle klättra upp på det. Vi gör även vad vi kan för att köra bort virket så snabbt som möjligt till industri.

Frågor och funderingar?


För frågor om de planerade skogsåtgärderna kontakta Hans Forsgren, Karlstad kommun på telefon 054-540 00 00 eller Gustav Ziemann, Skogssällskapet på telefon 0771-22 00 44.

För frågor kan du också mejla oss på skog@karlstad.se och nämn Randviken i ärenderaden.

Sidan uppdaterad: 2023-05-17

Hittade du rätt information på sidan?