Myggstudie utmed Klarälven

Sedan 2018 har kommunen fått in synpunkter om att det är mycket mygg i bland annat Skåreområdet. Det har gjort det svårt att vistas utomhus. Inventeringar visar att det finns översvämningsmygg som är aggressiva mot människor. Nu pågår en myggstudie för att få tillstånd att bekämpa översvämningsmyggen.

Om myggbekämpning

Kommuner får inte bekämpa djur hur som helst. När det gäller mygg är det den så kallade översvämningsmyggan vi skulle kunna få tillstånd för att få sätta in åtgärder i form av biologisk bekämpning för att minska populationen. För att få tillstånd av Naturvårdsverket för detta måste vi först kunna visa att vi har en stor population av översvämningsmygg. Bekämpningen skulle i så fall handla om att sprida medlet Vectobac med hjälp av helikopter i drabbade områden.

Du kan hjälpa till - lämna observationer i kartan

Om du upplever problem med mygg kan du lämna dina uppgifter i kartan som finns i länken nedanför. Det är viktigt att du fyller i adress till platsen där du upplevde problemen och dina kontaktuppgifter så att vi kan ställa fler frågor om det behövs. Du behöver också beskriva hur du upplevde situationen, hur du drabbats och när på dygnet som du upplevde problemen. Dina uppgifter kommer att hanteras av företaget som genomför myggstudien.

Myggstudie sedan 2019

Sommaren 2018 fick Karlstads kommun in en del synpunkter om att det var mycket mygg i Skåreområdet. En myggstudie påbörjades för att få en bättre bild av vilka typer av mygg som finns i området och hur många det är. Studien startade 2019 och behöver pågå under flera år eftersom översvämningsmyggan inte kommer fram varje år. De senaste årens resultat visar inte på tillräckligt stora mängder myggor för att få tillstånd för biologisk bekämpning.

Ny mätning 2024

2024 startar en ny mätperiod för att inventera antalet mygg och för att lokalisera platser där myggen kläcks. Om resultatet vid inventeringen visar att det under sommaren 2024 finns tillräckligt många myggor kan kommunen skicka in en ansökan till Naturvårdsverket 2025 för att få genomföra biologisk bekämpning. Bekämpningen skulle i så fall kunna genomföras tidigast sommaren 2026.

Myggfällor i Skåre

Vi har flera myggfällor i och omkring Skåre och Dingelsundet som sitter ute i ett dygn varannan vecka. Efter att vi tömt myggfällorna räknar vi antalet mygg och ser vika arter det är. För att få ett tillförlitligt resultat är det viktigt att andra myggfällor stängs under tiden våra är igång. Vi kommer att kontakta de som bor i närheten av myggfällorna så att de kan stänga av dem när det blir aktuellt.

Frågor och svar

För att få ett tillförlitligt resultat för studien och kunna göra rätt bedömning behöver studien pågå under flera års tid. Översvämningsmyggan som kan orsaka problem i vissa områden kommer inte fram varje år.

Vi kommer behöva fortsätta mäta och inventera myggen för att kunna avgöra vilka åtgärder som är lämpliga. Under perioden 2019-2023 har vi haft för lite mygg för att det ska vara aktuellt med storskalig bekämpning, därför fortsätter vi med mätningarna. Under förutsättning att inventeringen 2024 visar på tillräckligt mycket mygg kan biologisk bekämpning genomföras tidigast 2026.

Vi har satt ut fladdermusholkar och småfågelholkar runt omkring Skåre med en förhoppning om att dem flyttar in i holkarna och äter mygg. Vi har även röjt sly vid Skårenoret, Ilandatjärn och Stodenesjön.

Den stickmygga som ofta diskuteras när man pratar om översvämningsmyggor, Aedes sticticus, flyger väldigt långt och trivs bra även på öppna marker. Att röja sly och ta bort buskar hjälper därför inte för att bli av med problem som orsakas av denna art. Arter som skogsmyggor, som inte flyger så långt, kan dock påverkas om deras gömställen minskas genom borttagning av högt gräs, örter och sly.

Sätt gärna upp egna fladdermus- och småfågelholkar om du har möjlighet. Fladdermöss och fåglar äter mygg och kan hjälpa dig att hålla nere antalet.

Taggar för sidan

Naturvård, parker

Sidan uppdaterad: 2024-05-13

22 Juli 2024