Almsjuka i Karlstad

Runt 170 almar i centrala Karlstad har drabbats av almsjuka. Sjukdomen gör att träden vissnar och dör. Vi har försökt att begränsa spridningen av almsjukan, men har tyvärr inte lyckats att rädda träden. De sjuka almarna kommer tas bort och
ersättas med andra träd. Vi har flera större almar i Karlstad och stadsbilden kommer att påverkas när de de sjuka almarna tas ned.

En alm som är drabbad av almsjukan.
Här ser du en alm som har drabbats av almsjukan.

Om almsjukan

Almsjuka är en så kallad vissnesjukdom orsakad av en parasitsvamp. Svampen lever i trädets kärlsträngar och blockerar vatten- och näringstransporten så att trädet vissnar och dör. Almsjukan började uppmärksammas i Sverige runt 1950-talet, men angreppen blev betydligt mer omfattande under 1980-talet när en mer aggressiv variant började sprida sig. Almsjukan sprider sig dels till närliggande almar genom rotkontakt mellan sjuka och friska träd, men även längre avstånd med hjälp av almsplintborren, en insekt som livnär sig på almens ved.

Vanliga kännetecken för träd som är angripna av almsjuka är ett tunt lövverk, vissna eller gula blad och intorkade grenar. När en alm blivit angripen kan det gå mycket fort från att vara ett livskraftigt träd till att förlora sin vitalitet och dö.

Tidigare försök med att begränsa spridningen

Almsjukan är spridd över så gott som hela utbredningsområdet för alm i Sverige. Vi har gjort inventering av almarna och majoriteten av almarna i centrala Karlstad har blivit angripna av sjukdomen. I stadsdelarna Tingvallastaden, Viken, Klara, Strand och södra delarna av Sundsta finns cirka 170 almar på kommunal mark. I stort sett alla är angripna av almsjuka i olika stadier. Även i Karlstads yttre delar syns tecken på almsjuka.

En insjuknad alm kan tyvärr inte bli frisk igen, men friska almar kan bli vaccinerade kontinuerligt för att få ett bättre försvar mot angrepp. Vi har gjort försök sedan 2016 för att begränsa spridningen och bevara särskilt viktiga almar i Karlstad genom ett vaccinationsprogram, samt genom att ta ned och destruera angripna träd. Men med tiden har även de vaccinerade almarna smittats. Det innebär att en fortsatt behandling inte längre har någon effekt. På grund av den omfattande spridningen bedömer vi att almsjukan inte längre går att bromsa i Karlstad. Vi har därför valt att stoppa all sanering av trädrester från smittade almar, i stället kan det nu lämnas kvar för att gynna den biologiska mångfalden.

Avverkning av sjuka almar och återplantering

Almar har varit en viktig del av stadsbilden i Karlstad sedan lång tid,
men med den nu konstaterade spridningen av almsjuka riskerar tyvärr almen som stadsträd att försvinna. Sjuka almar kommer tas bort successivt för att minska risken med fallande träd och grenar. I vissa fall kan en del av trädet få stå kvar som en trädruin, en viktig levnadsmiljö för flertalet djur och insekter. I andra fall kan stockar och ris lämnas på platsen, eller användas på kreativa sätt för att ge ett mervärde till området.

Sjuka almar som tas bort kommer att ersättas med nya träd. Almsjukan angriper endast träd ur almsläktet. Det är därför säkert att använda andra trädslag i de områden där almen tidigare har funnits. Valet av träd kommer bero på vad som är lämpligt för den miljö och det sammanhang trädet ska planteras i. Ståndort, tekniska förutsättningar, ekosystemtjänster och det kulturella sammanhanget är faktorer som kommer att påverka valet av trädslag. Utgångspunkten är dock att ersätta almarna med inhemska ädellövträd där det är möjligt.

Det finns några kommersiellt tillgängliga almvarianter som hittills haft god resistens mot almsjukan, men i nuläget är vi inte beredda att plantera dessa annat än i något enstaka fall.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

25 Maj 2024