Pågående och planerade skogsåtgärder

Här kan du se de områden där vi utför, eller planerar att utföra, skogsåtgärder. Det kan handla om röjning, gallring och avverkning.

Pågående och planerade skogsåtgärder

Vi genomför i samverkan med Länsstyrelsen i Värmland gallringar på Sörmon för att gynna den fridlysta sandödlan och andra arter som tycker om samma livsmiljö. På Sörmon finns arter som är anpassade till skogar med öppna luckor och sanddyner utan växtlighet. Hit hör till exempel sandödla, trädlärka, mosippa, olika svampar och ett stort antal insektsarter. Historiskt sett skapades den här typen av öppna skogsmiljöer ofta genom naturliga skogsbränder. Men vår tids effektiva brandbekämpning och skogsbruk har gjort att skogen idag är mera stängd och mörk än tidigare. Det gör det svårare för djuren och växterna att trivas här. Idag återskapas dock ljusa livsmiljöer åt de hotade arterna genom olika naturvårdsåtgärder i området.

Under mars kommer Karlstads kommun tillsammans med anlitade entreprenörer att genomföra skogliga åtgärder i ett skogsområde på Lorensberg.

De skogliga åtgärderna

I de utpekade skogsområdena som kan ses i bilden nedan kommer vi att genomföra skogliga åtgärder. Vi kommer se över träden i skogsområdena och fälla träd som börjar få försämrad vitalitet, så kallade riskträd. Förutom det så kommer vi att plockhugga träd för att skapa en skiktning i skogen. Det gör vi för att bibehålla ett kontinuerligt trädskick och skapa en trygg, frisk och rekreationsanpassad skog som kan bestå över tid. När vi är i området kommer vi även se över och göra skogliga åtgärder i kommunens skogliga kantzoner mot privata fastigheter, bilväg och gång- och cykelväg. Vi arbetar med att skapa långsiktigt stabila kantzoner som består av lågväxande träd närmast till exempel en fastighetsgräns och tillåter större träd växa längre in i skogen.

Snitselband

I kantzonen nära privata fastigheter så kan kommunen besluta att avverka träd som har dålig vitalitet, står för nära fastighetsgräns eller som av andra orsaker bör tas ner. Kommunen kan därför komma att sätta ut snitselband i skogen men också i fastighetsgränserna. Snitselbanden ska sitta kvar på träden för att underlätta arbetet i skogen. Åtgärderna genomför vi för att skapa en frisk och trivsam skog som ska bestå över tid.

Hör av oss om vi ser olovlig markanvändning

Där olovlig markanvändning förekommer kan fastighetsägaren komma att kontaktas av kommunen eller kommunens entreprenörer för att diskutera svårigheterna med att komma åt kommunens skog på grund av den olovliga markanvändningen.

Karta som visar var på Lorensberg skogliga åtgärder ska ske
Karta som visar var på Lorensberg skogliga åtgärder ska ske

Förklaring till kartan

  • 7_50: Nedtagning av riskträd och kantzonsarbete mot privata fastigheter, busshållplats och bilväg.
  • 7_49: Kantzonsarbete mot bilväg och gång-och cykelväg samt lättare plockhuggning i sydvästra delen.
  • 7_101: Nedtagning av riskträd och kantzonsarbete mot privata fastigheter, gång- och cykelväg och grusplan.
  • Lättare plockhuggning i hela skogsområdet.
  • Åtgärderna längs med Kronoskogsgatan kommer med stor sannolikhet att genomföras efter sommaren istället för under mars.

Under 2024 kommer Karlstads kommun tillsammans med anlitade entreprenörer att genomföra skogliga åtgärder i den tätortsnära skogen i Alster. Syftet är att skapa en frisk och trivsam skog som ska bestå över tid. Vi har sommaruppehåll från skogliga åtgärder under april-juli med hänsyn till fåglarnas häckning.

Skogsskötsel nära fastigheter

Den kommunala skogen i Alster är i behov av skötsel. Det rör sig om skogsskötsel nära fastigheter där den främsta skogliga åtgärden är plockhuggning och röjning för att skapa en skiktning i skogen. Vi kommer även arbeta mycket med att skapa stabila och långsiktigt hållbara kantzoner intill privata fastigheter och andra anläggningar så som gång- och cykelvägar och lekplatser.

I kantzonen nära privata fastigheter så kan kommunen besluta att avverka träd som har dålig kvalité, kort livslängd eller som av andra orsaker bör tas ner. Kommunen kommer därför att sätta ut snitselband i skogen men också i fastighetsgränserna. Snitselbanden ska sitta kvar på träden för att underlätta arbetet i skogen. Åtgärderna genomför vi för att skapa en frisk och trivsam skog som ska bestå över tid.

Hör av oss om vi ser olovlig markanvändning

Där olovlig markanvändning förekommer kan fastighetsägaren komma att kontaktas av kommunen eller kommunens entreprenörer för att diskutera svårigheterna med att komma åt kommunens skog på grund av den olovliga markanvändningen.

Karta över Alster där skog är skrafferad
Karta över skogen i Alster där Karlstads kommun ska genomföra skogliga åtgärder 2024.

Håll säkerhetsavstånd

Tänk på att undvika att vistas i de skogsområden där skogsarbetet pågår, det kan vara farligt att vara i närheten av maskinerna då. Om du ändå befinner dig i närheten av en maskin, håll ett säkerhetsavstånd på minst 90 meter, fånga maskinförarens uppmärksamhet och lyssna på dennes eventuella instruktioner.

Var försiktig intill virkesförvaring

När träd avverkats läggs de på hög för att förvaras tillfälligt på kommunens mark, ett så kallat virkesupplag. Det finns risk för personskada om någon klättrar upp på virkesförvaringen och vi avråder därför starkt från detta. Tänk på att inte låta dina barn leka vid eller på dessa högar av fällda träd.

Vi arbetar för att förvara fällda träd så säkert som möjligt genom att tänka till kring läge och höjd för att undvika att virket kommer i rullning om någon skulle klättra upp på det. Vi gör även vad vi kan för att köra bort virket så snabbt som möjligt till industri.

Skogen efter skogliga åtgärder

Vi vill påminna om att skogen efter skogliga åtgärder kan upplevas otillgänglig. Detta då vi i skogen lämnar kvar klenare träd efter röjning och ofta också grenar och toppar efter avverkning av stora träd. Det biologiska materialet bryts ner i skogen och frigör nyttiga ämnen till marken. Skogsmaskinerna använder även riset för att köra på. Välanvända stigar och vandringsleder ska dock alltid hållas fria från avverkningsrester. I somliga fall, ofta nära bebyggelse, väljer vi att plocka ut riset ur skogen. Riset körs i sådana fall iväg till kommunens risupplag för att efter ungefär ett års tid flisas för att därefter skickas till Karlstads energi för förbränning. På väl valda platser lämnar vi också kvar stående och liggande död ved i skogen.

Frågor och funderingar?

För frågor om de planerade skogsåtgärderna eller kommunens skogsbruk kontakta enheten skog och friluftsliv genom att ringa Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller skriv till skog@karlstad.se och nämn området det gäller i ärenderaden.

Taggar för sidan

Träd och skog

Sidan uppdaterad: 2024-03-15

23 April 2024