Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tyrskogen

Här kan du läsa mer om vad vi gör i Tyrskogen.

Tillgänglighetsanpassad stig Tyrskogens entré
Tillgänglighetsanpassad stig i den nya skogen.

En ny damm med en grillplats intill, en 2 km lång tillgänglighetsanpassad vandringsled och nyplantering av lövträd. Det är planerna för området norr om Tyrstugan. Arbetet ska vara klart sommaren 2023.

Nytt rekreation- och friluftsområde


Norr om Tyrstugan har ett skogsområde som omfattar drygt 7 hektar angripits av granbarkborre. Åtgärder mot granbarkborre utfördes här under 2019 men nya angrepp uppstod under 2020 och 2021 vilket medför att beslut togs att avverka granskogen. Kvar lämnades undervegetationen och fullvuxna träd som inte var av trädslaget gran.

Här ska under 2022-2023 ett nytt skogsbestånd anläggas, med fokus på friluftsliv och möjlighet till idrott i skogen.Visionen för det nya skogsbeståndet är en lövdominerad skog som ska vara tillgänglig och välkomnande för besökare, samt gynna olika artgrupper som är knutna till lövdominerade skogar. Delar av området utgörs av fuktig mark och en damm med angränsande grillplats kommer anläggas för att bidra till att höja rekreations- och naturvärdena. En ny tillgänglighetsanpassad vandringsled kommer anläggas i området för att tillgängliggöra lövskogen, dammen och grillplatsen för alla besökare. Det stora övergripande skötselmålet med skogsbeståndet är att använda hyggesfria skötselmetoder för att över tid behålla ett kontinuerligt trädskikt.

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av de två projekten, anlägga en damm samt tillgänglighetsanpassa en ny vandringsled och grillplats i skogen norr om Tyrstugan.

LONA logotyp
Illustrationsplan Tyrskogens entréskog
Illustrationen ovan är preliminär och anpassas under arbetets gång utifrån verkliga förutsättningar i naturområdet.

Preliminär tidsplan


Skogsavverkning till följd av granbarkborreangrepp och åtgärder enligt skogsbruksplan: mars 2021

Dikning, anläggning damm och markberedning med grävmaskin i den nya skogen som ska anläggas: vintern-våren 2022

Skogsplantering: våren 2022 samt stödplantering 2023

Anläggning tillgänglighetsanpassad stig, spång, grillplats och rastplats i den nya skogen som ska anläggas: vintern-våren 2023

Tyrskogens grillplats
Tyrskogens entré

Håll avstånd

Vid pågående maskinåtgärder håll dig och dina barn på säkert avstånd från motormanuellt arbete, avverkningsmaskiner samt övriga maskiner som arbetar för att anlägga det nya skogsområdet. 90 meter rekommenderas. Skyltar som varnar om pågående arbete kommer att sättas ut av de personer som utför åtgärder i skogen. Passera inte igenom de områden där manuellhuggare och maskiner arbetar utan använd hellre andra vägar och stigar under denna period.

Var försiktig intill virkesförvaring

När träd avverkats läggs de på hög för att förvaras tillfälligt på kommunens mark, ett så kallat virkesupplag. Det finns risk för personskada om någon klättrar upp på virkesförvaringen och vi avråder därför starkt från detta. Tänk på att inte låta dina barn leka vid eller på dessa högar av fällda träd.

Vi arbetar för att förvara fällda träd så säkert som möjligt genom att tänka till kring läge och höjd för att undvika att virket kommer i rullning om någon skulle klättra upp på det. Vi gör även vad vi kan för att köra bort virket så snabbt som möjligt till industri.

Frågor och funderingar?

För frågor om kommunens skogsbruk eller visionen för skogsområdet kontakta enheten skog och friluftsliv genom att ringa Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller skriv till skog@karlstad.se och nämn Tyrskogen i ärenderaden.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida