Så arbetar vi i skogen

När kommunens entreprenörer utför skogsåtgärder arbetar vi för att minska negativ påverkan på skogen så mycket vi kan.

Undviker mark- och körskador


Då maskiner används och kör i ett område undviker vi i största möjliga mån att orsaka mark- och körskador. På de områden där det krävs kommer maskinerna att använda ris från nedtagna träd för att köra på i terrängen. Körvägar i terrängen planeras noggrant av maskinförarna för att medföra så liten påverkan som möjligt på mark och intressen.

Saknar skogsbilvägar


Vad vi vet efter flera års förändring av vinterklimat, är att vi måste förkorta vår terrängkörning så att den kan tillgängliggöra virke vid väg för virkeslastbilarna. Detta utan kilometerlånga terrängtransporter på oanpassad mark, det blir oundvikligen körspår och ofta skador. Det betyder att Karlstads skogar saknar skogsbilvägar.

Under skogsbrukets tidsperspektiv, om tjugo år mellan virkesuttagen, har ibland våra första skogsbilvägar blivit motionsspår, vandringsled och välanvänd stig. De första är de bäst planerade, de första är de mest bärande för tunga maskiner.

Anpassade lösningar


På många platser kommer vi därför förändra vissa stigar, motionsspår och leder, till en samanvändning med skogsbrukets behov. Där gör vi en väganpassning med hänsyn till att sträckan är välanvänd, så dessa skogsbilvägar blir små men mer preparerade än en stig eller ett motionsspår. Vi kan laga och reparera ett motionsspår och en väg, men vi kan inte reparera sönderkörd terräng till återställning. Vi ersätter den marken med något nytt när vi lagar.

Hantering av ris


Det ris som använts för att köra på transporteras normalt inte ut från skogen. Anledningen är att riset är förorenat med sten och grus. Det riset får brytas ner i skogen och bidra till den biologiska nyttan. Utöver ris vi kör på försöker vi vid föryngringsavverkning ta ut så mycket som möjligt av riset. Vid gallring där mer än 60 % av träden står kvar, finns inte den ekonomiska möjligheten att ta ut ris från de fällda trädens grenar.

Riset som vi tar ut kommer senare att flisas på Heden för att generera värme till Karlstad kommuns invånare.

Markering i fält


För att maskinförarna tydligt ska se vart och hur åtgärder ska utföras kommer också gränser att markeras i fält med hjälp av snitslar. I och med markeringen av gränserna blir det lättare för maskinförarna att skapa trevliga och ändamålsenliga kantzoner gentemot andra markägare, stigar och leder, natur- och kulturobjekt samt våtmarker.

Taggar för sidan

Träd och skog

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024