Eriksberg

{"X":0.1525,"Y":0.0,"Width":0.615,"Height":0.99595141700404854}

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Eriksberg är att bestämma inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området - hur E18:s framtida sträckning ska vara, hur trafiksystemet i stort ska utformas och vilken markanvändning som är lämplig.

En viktig uppgift är att reservera mark som kan upplåtas för handelsändamål för att komplettera Bergviks köpcentrum.

FÖP Eriksberg antogs av kommunfullmäktige i oktober 2012.

Arbete med detaljplaner för området kommer att påbörjas under 2013.

Taggar för sidan

Översiktsplan

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

26 Maj 2024