Bild längs väg i Alsters-Gräsås

Alster – nya bostäder i Gräsås

Programmet som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2021 syftar till att utreda hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan tillkomma inom programområdet.

Om förslaget

Programmet som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2021 syftar till att utreda hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan tillkomma inom programområdet.

Planprogram kartlägger de övergripande förutsättningarna, målen och utgångspunkterna för kommande detaljplan/bygglov/förhandsbesked.

Med hänsyn till programområdets landskapsbild samt natur- och kulturvärden föreslås lägen för ny bebyggelse. Del av skogsområdet i områdets sydvästra del bedöms vara lämpligt att bebygga med som mest 20 enbostadshus. Utöver det föreslås ett antal lägen för enstaka komplettering med enbostadshus.

Tidplan

  • Programförslaget var ute på samråd mellan 20 maj och 26 juni 2020.
  • Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 25 augusti 2021.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter från samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • För del av programområdet kan detaljplan komma att tas fram. Under detaljplaneprocessen ges ytterligare möjlighet till insyn och påverkan av förslaget.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Planprogram för Alster – Gräsås

Vem äger marken:

Privat och Karlstads kommun

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

17 Juni 2024