Bild längs väg i Alsters-Gräsås

Alster-Gräsås - nya bostäder

Kommunen bedömer att en del av skogsområdet i områdets sydvästra del är lämpligt att bebygga med som mest 20 enbostadshus. Utöver det föreslår man ett antal lägen för komplettering med enbostadshus.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Om förslaget

Programmet som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2021 syftar till att utreda hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan tillkomma inom programområdet.

Planprogram kartlägger de övergripande förutsättningarna, målen och utgångspunkterna för kommande detaljplan/bygglov/förhandsbesked.

Med hänsyn till programområdets landskapsbild samt natur- och kulturvärden föreslås lägen för ny bebyggelse. Del av skogsområdet i områdets sydvästra del bedöms vara lämpligt att bebygga med som mest 20 enbostadshus. Utöver det föreslås ett antal lägen för enstaka komplettering med enbostadshus.

Tidplan

 • Programförslaget var ute på samråd mellan 20 maj och 26 juni 2020.
 • Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 25 augusti 2021.

Synpunkter

 • Inkomna synpunkter från samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
 • För del av programområdet kan detaljplan komma att tas fram. Under detaljplaneprocessen ges ytterligare möjlighet till insyn och påverkan av förslaget.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Planprogram för Alsters-Gräsås

Vem äger marken:

Privat och Karlstads kommun

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-05-23

3 Oktober 2023