Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Avfallsplan 2024-2027

Vill du veta mer om hur Karlstad kommun arbetar med avfall och vad som görs inom kommunen? En ny version av Karlstads kommuns avfallsplan har nyligen varit på samråd.

Om avfallsplanen

Kommunens avfallsplan har varit på samråd och ska beslutas om senare under hösten 2023.

Vad är en avfallsplan?

Karlstad kommunen arbetar aktivt för att förebygga att avfall uppstår och med att begränsa nedskräpning. En avfallsplan är ett styrdokument för avfallshanteringen och utgör tillsammans med lokala föreskrifter för avfallshantering kommunens renhållningsordning. 

Planen beskriver hur avfall ska hanteras i kommunen och innehåller mål och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår och öka återvinningen av det avfall som behöver hanteras. Planen beskriver även kommunens arbete och i vilken riktning avfallshanteringen ska utvecklas, ett arbete som påverkar hela kommunen och dess invånare. 

Fyra utvecklingsområden

Förebyggande och återanvändning

Det som är skräp för någon är fynd för någon annan och kommunen ska bland annat verka för att återanvända möbler och därmed minska inköpet av nya möbler, minska användningen av fossil plast samt utveckla samarbetet mellan kommunen och återbruksaktörer.

Materialåtervinning

Det som återvinns kan bli något nytt och det är därför viktigt att jobba med att förebygga och främja återvinning och återvändning av bland annat förpackningar, returpapper och textilier. Kommunen ska även jobba för att underlätta insamlingen av återvinningsbara platser och ställa krav på att besökare på evenemang ges möjlighet att sortera förpackningsavfall.

Miljö och klimat

Det handlar helt enkelt om att avfallets miljö- och klimatpåverkan ska minska. Kommunen ska jobba för att minska matsvinnet i de kommunala verksamheterna, för att fler fordon inom avfallshantering ska drivas av batteri eller bränslecellsdrift och vidareutveckla hanteringen och återanvändningen av massor. Kommunen ska också bidra med tillsyn inom nationell strategi för miljöbalkstillsynen inom illegal avfallshantering, masshantering och återvinning av avfall.

Människan i centrum

Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och avfallsplanen har flera åtgärder som syftar till att hjälpa Karlstadborna och dess besökare att göra rätt. Det handlar bland annat om informationskampanjer för att öka kunskapen om invasiva arter, tydliggöra hur byggmaterial ska sorteras och kan återanvändas, sorteringskampanjer för att skapa ett större engagemang och för att minska matsvinnet från hushåll.

Frågor?

Har du frågor om avfallsplanen är du välkommen att kontakta planeringsavdelningen på telefon 054-540 00 00, eller planeringsavdelningen@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida