Gammal avloppsanläggning

I kommunen finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar, en del är gamla och behöver ses över. Det kanske är dags att förbättra det befintliga avloppet, eller anlägga ett nytt.

En enskild avloppsanläggning kan vara bristfällig för att den är av en äldre typ som inte uppfyller dagens krav eller för att den helt enkelt är gammal och under årens lopp har förlorat sin ursprungliga funktion.

Miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas och renas, eller på något annat sätt tas om hand, så att det inte innebär någon risk för miljön eller människors hälsa. För att det ska vara möjligt måste lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar finnas.

Många gamla avloppsanläggningar

Många gamla enskilda avloppsanläggningar i Sverige idag består enbart av en slamavskiljare. Detta innebär att så gott som orenat avloppsvatten leds vidare ut till diken, vattendrag eller till en stenkista.

I en stenkista leds avloppsvattnet till en stenfylld grop där avloppsvattnet infiltrerar till grundvattnet. Infiltrationen är okontrollerad och ytan liten, vilket gör att reningen blir otillräcklig.

Uppfyller ditt avlopp kraven?

Avlopp med en dåligt fungerande rening behöver åtgärdas för att minska övergödningen och risken för smittspridning. Vid inventering eller klagomål kan kommunen förbjuda utsläpp från avloppsanläggningar som inte klarar kraven. Låt det inte gå så långt, utan åtgärda ditt avlopp innan du får krav. Det finns en vägledning med checklista för hur du ska bedöma ditt egna avlopp.

Anlägga nytt avlopp

Ska du anlägga ett nytt avlopp behöver du skicka in en ansökan och få ett tillstånd innan du påbörjar anläggandet.

Nytt enskilt avlopp

Checklista för hur du ska bedöma ditt egna avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024