Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

PFAS i dricksvatten

PFAS är ett samlingsnamn för kemikalier som finns i en mängd olika produkter. Det finns en åtgärdsgräns för halter av PFAS i dricksvatten.

Karlstads kommuns dricksvatten klarar Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för halter av PFAS. Naturskyddsföreningen har gjort en undersökning om halter av PFAS i svenskt vatten och har kommit fram till att många kommuner inom Sverige ligger över europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets (EFSA) vetenskapliga bedömning om nivåer.Inom några år kommer Livsmedelsverket med en ny åtgärdsgräns och vi kommer att göra det som behövs för att hålla oss till den.

Livsmedelsverket sätter gränsvärden

Livsmedelsverket har satt en åtgärdsgräns för dricksvattnets innehåll av en grupp PFAS-ämnen. Det är denna åtgärdsgräns (90 nanogram/liter) som alla kommunala dricksvattenproducenter måste förhålla sig till. Allt kommunalt dricksvatten i Karlstads kommun klarar åtgärdsgränsen med god marginal.

Inom kort kommer det ett nytt dricksvattendirektiv från EU som föreslår gränsvärden för PFAS-ämnen. Sedan är det upp till medlemsländerna att sätta sina nationella gränsvärden. Det är Livsmedelsverket som gör det för Sveriges del. De nya gränsvärdena kommer att börja gälla om några år. Karlstads kommer att göra det som behövs för att klara framtida gränsvärden.

Vad är PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som har många användningsområden. PFAS finns i en mängd olika produkter eftersom ämnet är vatten-, olje och smutsavvisande. Exempel på produkter är allväderskläder, stekpannor, kosmetika, livsmedelsförpackningar, skidvalla och brandskum. Det mesta PFAS får vi oss genom inandning och från mat. Ungefär 20 procent av den totala mängden PFAS vi får i oss uppskattas komma från vatten.

De mängder av PFAS vi får i oss orsakar inte akuta hälsoproblem men ämnena lagras i kroppen. Studier av befolkningsgrupper har visat att PFAS skulle kunna påverka immunförsvaret, födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzym.

Vetenskaplig bedömning från EFSA

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har under hösten 2020 gjort en vetenskaplig bedömning av vad som är ett tolerabelt veckointag för 4 PFAS-ämnen för att långsiktiga hälsoeffekter inte ska uppstå. EFSA har inte satt ett gränsvärde för PFAS-innehåll i dricksvatten. EFSA har gjort en bedömning som kan ligga till grund för ett eventuellt gränsvärde.

Naturskyddsföreningens undersökning

Naturskyddsföreningen har gjort en undersökning om PFAS i svenskt dricksvattnet och har kommit fram till att Karlstads kommun och många andra kommuner i Sverige ligger över gränsen för tolerabelt veckointag enligt europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) vetenskapliga bedömning.

I undersökningen har Naturskyddsföreningen frågat vattenproducenter i 42 svenska områden (kommuner eller grupper av kommuner) om innehållet av PFAS-ämnen i deras vatten. I Värmland har endast Karlstads kommun tillfrågats.

Kvalitet på dricksvattnet i Karlstad

Det är god kvalitet på dricksvattnet i Karlstad och det är inte farlig att dricka vattnet. Vi tycker att det är bra att det görs undersökningar om PFAS och att det är bra att myndigheter gör vetenskapliga bedömningar som sedan Livsmedelsverket kan ta ställning till. Vi tar självklar PFAS på allvar.

Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att vårt vatten är rent och tryggt genom noggranna kontrollprogram. När det gäller PFAS-innehåll tar vi prover regelbundet. På en del vattenverk tar vi prov årligen och på andra vartannat år efter vårt bestämda provtagningsprogram. 98 procent av våra abonnenter är kopplade till en vattentäkt med vattenskyddsförskrifter vilket bidrar till en tryggare vattenförsörjning. Vi har beredskap dygnet runt för att snabbt kunna åtgärda läckor, säkerhetsproblem, vattenförsörjningsproblem eller störningar i våra reningsprocesser.

Åtgärder behöver vara rätt över tid

Vi lever i ett kemikaliesamhälle där PFAS används i en mängd produkter. Resterna av dessa produkter hamnar i olika kretslopp, bland annat vattnets. PFAS-förekomsten är inte ett vattenproblem utan ett problem för hela samhället. Det är framför allt andra aktörer än kommunen som kan begränsa eller stoppa nya PFAS-utsläpp. Vi yttrar oss i tillståndsärenden och vid andra tillfällen i vattenskyddsområden för att begränsa möjliga PFAS-utsläpp.

Det är viktigt att komma ihåg att PFAS-ämnena inte är akut giftiga. De åtgärder vi tar till för att minska PFAS-halter behöver vara rätt över tid. Kommunen kan inte göra egna toxikologiska bedömningar. De resurserna har Livsmedelsverket. Livsmedelsverket kommer att få ett förslag på gränsvärden genom EU:s dricksvattendirektiv. Sedan gör Livsmedelsverket sin egen bedömning var gränsvärden ska ligga för Sveriges del. Dessa gränsvärden kommer vi att förhålla oss till exempel genom att införa ytterligare rening på vattenverken.

Sidan publicerad: 2023-03-31

Sidan uppdaterad: 2023-04-25

Hittade du rätt information på sidan?