När barn och unga inte kan bo kvar hemma eller behöver stöd i vardagen

Familjehem och kontaktfamilj

Vill du göra en insats för ett barn i en eutsatt situation?
Vill du göra en insats för barn som lever i en utsatt situation?

Att vara familjehem innebär att du och din familj tar emot barn och ungdomar i ert hem. Att vara familjehem innebär att ge en naturlig hemmiljö och gemenskap. Det kan ofta bli ett nytt sätt att leva för er som familj. Som familjehem får man många positiva erfarenheter men kan även ställas inför svårigheter.

Familjehem leder ofta till livslånga relationer med barnet. Som familjehem har ni en mycket viktig uppgift att fylla. Ni är utvalda som familjehem för just det barnet eller ungdomen som bor hos er. För varje barn eller ungdom finns förväntningar på vad ni ska hjälpa till med. De förväntningarna finns nedskrivna i en genomförandeplan som regelbundet följs upp.

Just nu har vi stort behov av familjehem till barn och unga i åldrarna 10-14 år.

Är ni intresserade av att bli familjehem?

Använd anmälningsformulär (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Vi söker familjehem på heltid

Vill du ha en heltidssysselsättning och göra en insats för barn som lever i en utsatt situation? Vi söker kontrakterade familjehem för barn och ungdomar i åldrarna 0 - 18 år.

Arbetsuppgifter

Ta emot ett till två barn eller ungdomar i en akut situation och ta hand om dem en kortare eller längre tid. Samarbeta med socialtjänst, biologiska föräldrar, skola och andra aktörer som finns runt barnen. Som kontrakterat jourhem och familjehem är ni inte anställda utan uppdragstagare.

Kvalifikationer

Ni är en trygg och stabil familj som har erfarenhet av barn. Har ni egna hemmavarande barn ska de vara tonåringar eller äldre. Ni har inte andra familjehemsuppdrag och kan erbjuda barnen egna rum. En vuxen har möjlighet att vara hemma på heltid. Ni bor inom fem mils radie från Karlstad. Körkort och egen bil erfordras.

Tillträde

För att bli kontrakterat familjehem genomgår man först en utredning som innefattar hembesök, intervjuer, referenstagande samt kontroll i social-, kronofogdens-, samt polisens register. Efter utredning sker tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Stöd

Som kontrakterat familjehem har du tillgång till en erfaren socialsekreterare för kontinuerligt råd och stöd. Resursenheten erbjuder även Socialstyrelsens familjehemsutbildning ”Ett hem att växa i”, extern handledning av psykoterapeut, utbildning av interna arbetsmetoder samt föreläsningar. Karlstad kommun har flera kontrakterade familjehem, möjlighet ges till erfarenhetsutbyte samt gemensamma träffar.

Ersättning

Ersättning utgår i form av heltidsarvode samt omkostnad. Arvodet beskattas och är sjukpenning- och pensionsgrundande.

Välkommen att höra av dig för informationsutbyte! Kontakta oss i första hand via en intresseanmälan

 Vill du göra en insats för ett barn?

Socialstyrelsen har tagit fram en webbplats "Min insats". Här kan du läsa om hur du kan hjälpa ett barn genom att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson..Här finns också berättelser där du möter personer som gör en insats för barn på olika sätt.

www.mininsats.se

 Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar. Med kampanjen Min insats vill man berätta om vilka uppdrag du kan ta för att hjälpa ett barn. Statsminister Stefan Löfven berättar om sin uppväxt i familjehem (det som då kallades fosterhem).

Vem kan behöva er?

Familjehemsvården är en viktig del av samhällets stöd till de mest utsatta barnen och ungdomarna. Barn och ungdomar kan fara illa på så många olika sätt. Barn och ungdomar kan ha så svåra hemförhållanden att de inte kan bo kvar hemma. En del ungdomar behöver av olika orsaker extra mycket stöd och hjälp för att klara av steget mot vuxenlivet.

Hur blir man familjehem?

Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem är du välkommen att kontakta någon av socialsekreterarna. Att ta ett beslut om att bli familjehem är en process där man efter varje kontakt med socialsekreteraren stannar upp och funderar innan nästa steg tar vid.

Första steget är telefonsamtalet där du och din familj får en beskrivning av vad det innebär att vara familjehem samt tillfälle att ställa frågor. Därefter skickar vi ut en informationsbroschyr. Finns ett ömsesidigt intresse av fortsatt utredning av er som familjehem gör vi ett första hembesök. Sedan följer ytterligare kontakter med socialsekreterarna som bland annat gör en djupintervju.

Till slut kan våra kontakter leda till ett gemensamt åtagande mellan familjehemmet och arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Hur går en familjehemsplacering till?

När en utredning kommer fram till att ett barn eller en ungdom behöver placeras, försöker vi få en bild av barnet, föräldrarnas önskemål och vilket familjehem som barnet skulle passa in i. Sedan kontaktar vi familjen och beskriver barnet. Den unges egen delaktighet i placeringsprocessen ökar med åren.

Om familjehemsföräldrarna vill ta emot barnet i sitt hem så påbörjas kontakten och placeringen. Barnet och familjehemmet kommer framöver att ha kontakt med sin socialsekreterare från familjehemsgruppen. 

Vad erbjuds man som familjehem?

Som familjehem i Karlstads kommun har ni kontakt med socialsekreterare som ger er råd och stöd i ert uppdrag. Som familjehem kan man ha olika behov av stöd och hjälp. Det kan också bli aktuellt med ytterligare hjälpinsatser från andra, till exempel barn- och ungdomspsykiatri, skola och barnavårdscentral. Familjehemmen erbjuds årligen utbildningar.

Som familjehem får man ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för de insatser som utförs av familjehemmet och fastställs efter ålder och vårdbehov hos den placerade.

Arvodet är skattepliktigt och pensionsgrundande, men inte A-kassegrundande. Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som uppstår när barnet eller ungdomen bor i familjen.

Vad förväntas av dig som kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är en familj som har möjlighet att ta emot ett barn eller en ungdom någon eller några helger i månaden.

Kontaktföräldrarna behöver ha erfarenhet av barn och unga, genom egna barn, genom sitt yrke eller på annat sätt. Kontaktfamiljen behöver inte kunna erbjuda ett eget rum men däremot en egen vrå, där barnet eller ungdomen kan lägga sina saker och kanske lämna kvar något mellan besöken. Uppdraget som kontaktfamilj kan komma att sträcka sig över flera års tid. Kontaktfamiljen måste ha en stabil livssituation.

Vad förväntas av dig som kontaktperson?

En kontaktperson ger stöd i vardagen till en ungdom. Kontaktpersonen medverkar till ett utökat socialt nätverk och till att ge en rikare fritid. Att vara kontaktperson ger glädje och livserfarenhet.

Även du som inte har erfarenhet av socialt arbete kan göra stora insatser. Oftast träffas man en gång i veckan, ibland mer. Man tar en promenad, fikar tillsammans eller gör någon aktivitet. Det är viktigt att du finns till och lyssnar. Eftersom vi alla är olika och har olika behov, försöker vi tillgodose den enskildes önskemål om kontaktperson.

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

Använd anmälningsformulär

 

Lena och Håkan Lindström har öppnat sitt hem för tre barn.  ”Våga prova! Det är världens viktigaste uppdrag. Ditt beslut kommer att förändra världen för en människa”.

Läs artikel om familjehem och Lena och Håkan Lindström i Vi i Karlstad, september 2015

Läs mer om familjehem på familjehemsverige.se

Övriga frågor?

Skicka e-post till: familjehemsenheten@karlstad.se

Vi finns på Facebook

www.facebook.com/familjehemkarlstad

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den