Profilbild skola 47

Barn- och föräldrainflytande

Vi vill att både du och ditt barn ska ha möjlighet att påverka både arbetssätt och innehåll i våra verksamheter och att du ska få återkoppling kring hur ditt barn utvecklas.

Samråd med föräldrar

Varje förskola har ett forum för samråd med dig som förälder. Där behandlas sådana frågor som är viktiga och betydelsefulla för barnen. Där får du som förälder information om förslag till beslut och du kan också komma med synpunkter innan beslut fattas.

Det är rektor som ansvarar för samråden och formerna ser lite olika ut på våra förskolor. Kontakta rektor på din förskola om du är intresserad av att veta hur samverkan går till på just din förskola.

Samtal med barnen

Genom att intervjua och samtala med ditt barn får pedagogerna information om vad barnen tycker om verksamheten och om de har särskilda önskemål om vad den ska innehålla. Varje barn får efter egen förmåga träna på att uttrycka sina tankar och åsikter. På vissa förskolor är de här samtalen mer formaliserade än på andra.

Utvecklingssamtal

En gång per år erbjuds vårdnadshavare och barn utvecklingssamtal där ni tillsammans med pedagogerna pratar om barnets utveckling och lärande.

Förskolans demokratiuppdrag

I Skollagen står att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.

Förskolans demokratiuppdrag kan beskrivas utifrån tre olika perspektiv:

  1. Lära om demokrati - handlar om förståelse för den demokratiska processen och att förmedla kunskaper om demokrati.
  2. Lära genom demokrati - handlar om att verka för barns inflytande och delaktighet. Undervisning genom demokrati sker också genom att pedagogerna med sitt förhållningssätt bidrar till att barnen får en ökad förståelse och respekt för demokrati och de mänskliga rättigheterna.
  3. Lära för demokrati - handlar om inflytande i den demokratiska processen och att utveckla demokratisk kompetens genom att argumentera, lyssna och visa förståelse för andra sätt att tänka.

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

18 Juni 2024