Förskollärare läser en bok för fyra förskolebarn
Linn Malmén

Barn 1-5 år

Här har vi samlat övergripande språkinsatser för barn i åldern 1-5 år.

Gåvoböcker från biblioteket via BVC

Genom gåvoböckerna vill vi uppmuntra vårdnadshavare att tidigt börja läsa och föra boksamtal tillsammans med sina barn samt visa vad biblioteket har att erbjuda.

För vem: Barn 2,5 år och deras vårdnadshavare.

När barnet är 2,5 år får vårdnadshavaren ett kort från barnavårdscentralen (BVC) som byts mot en barnbok på något av biblioteken i kommunen.

Vill du veta mer?

Kontakta Stadsbiblioteket via kontaktcenter 054 - 540 00 00

Bibliotekets Språkpåsar

Språkpåsarna/väskorna är framtagna för att stödja vårdnadshavare, förskola, barnhälsovård och bibliotek i varje barns språkutveckling.

För vem: Barn 1-5 år

Språkpåsar och språkväskor finns att låna på biblioteken i kommunen. Även förskolor får låna. Påsarna är fyllda med olika saker såsom böcker, spel och figurer vars syfte är att ge vårdnadshavare och pedagoger konkreta tips hur de kan arbeta språkutvecklande tillsammans med barn. På varje BVC i kommunen finns en påse och en väska så att BHV-sjuksköterskorna kan visa föräldrarna och informera om att de finns att låna på biblioteken. Även logopederna har språkpåsar/väskor på sina mottagningar.

Vill du veta mer?

Kontakta Stadsbiblioteket eller Logopedenheten via kontaktcenter 054 - 540 00 00.

Sagostund på Stadsbiblioteket

Syftet med sagostund är att ge barnen en läsupplevelse tillsammans med andra barn och vuxna samt att inspirera till språkutveckling, boklån och läsning i hemmet.

För vem: Barn 2-5 år

Sagostunderna genomförs på biblioteket.

Vill du veta mer?

Kontakta stadsbiblioteket via kontaktcenter 054 - 540 00 00

Polyglutt

Genom Polyglutt görs högläsningen tillgänglig för såväl svensktalande- som flerspråkiga barn.

För vem: Barn i förskolan

En digital bilderbokstjänst inköpt av kommunen för att stödja arbetet med språkutveckling och litteratur i förskolan. Böckerna finns inlästa på svenska och på flera andra språk, inklusive tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Läs mer på Polyglutts hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post till digkomp@karlstad.se

Språk och kultur

Varför: Att i samarbete med Kulturskolan arbeta med språk och kultur med inspiration av olika estetiska uttryck.

För vem: Från förskolan till årskurs 9

Kulturskolan erbjuder olika projekt till barn i olika åldrar, vissa med inriktning mot språkutveckling, till exempel teaterföreställningar till barnen på förskolan. Nya, aktuella erbjudande annonseras inför varje läsår.

Vill du veta mer?

Mejla kulturskolan@karlstad.se

Lilla Bokbryggan

Att läsa är att resa i tid och rum. Läsning av en gemensam bok ger många möjligheter att upptäcka och utveckla språk och bredda omvärldsbilden tillsammans. ​Lilla Bokbryggan syftar till att inspirera och stödja förskolans personal till högläsning, boksamtal och ett kreativt språkutvecklande arbete tillsammans med barnen. Lilla Bokbryggan erbjuder en plattform att mötas kring barnlitteraturen och ger pedagogerna en möjlighet att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning samt få fördjupade kunskaper och inspiration till stimulerande och lustfyllda lärmiljöer i förskolan.

För vem: Barn 1-5 år i kommunala och fristående förskolor

Lilla Bokbryggan är ett samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen/stadsbiblioteket. Varje år väljer en arbetsgrupp ut en bok att arbeta med under verksamhetsåret. Förskolorna arbetar på olika sätt utifrån bokens innehåll, barnens intressen och förskolans läroplan. Inom ramen för Lilla Bokbryggan erbjuds kick-off, inspirationskvällar för pedagoger och en avslutningsaktivitet för barnen som en del av förskollärarprogrammet på Karlstads universitet. Arbetslag i olika barngrupper arbetar utifrån böcker med samma tema vilket skapar en brygga mellan barn och pedagoger på hela förskolan. Genom att barnen får låna hem boken skapas också en brygga mellan förskola och hem, samt mellan universitetets förkollärarstudenter och förskolan i samband med avslutningsaktiviteten.

Vill du veta mer?

Läs mer om Lilla Bokbryggan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eget bibliotekskort

Det egna bibliotekskortet ger barnet möjlighet att gratis låna böcker samt få tillgång till de e-tjänster som biblioteken erbjuder. Konsten att läsa är ett av livets viktigaste redskap. Lånekortet ger barnen tillgång till böckernas värld som stimulerar fantasin, väcker läsglädje, nyfikenhet och ökar läsförmågan.

För vem: Från 5 år och uppåt.

Alla barn som fyllt 5 år har rätt till ett eget bibliotekskort. För att få ett kort skriver vårdnadshavare under en lånekortsansökan och lämnar in den till något av biblioteken i kommunen.

Vill du veta mer?

Kontakta Stadsbiblioteket via kontaktcenter 054 - 540 00 00

Mål och avstämningspunkter 1 – 5 år

Språkundersökningar genomförs på barnavårdscentralerna för att kunna vägleda föräldrar i hur de kan uppmärksamma och stimulera barnens försök att kommunicera. Barnhälsovården kan också hänvisa vidare till andra språkstimulerande verksamheter, såsom bibliotek och öppen förskola.

För vem: När barnet är (0-3 mån, 3-5 mån, 6-8 mån, 10 mån) 12 mån, 1,5 år, 4 år och 5 år.

Barnhälsovårdens personal följer hur barnets tal och språk utvecklas liksom hur barnet kommunicerar och samspelar med sin omgivning. Föräldrars erfarenheter, frågor och eventuella oro uppmärksammas och en bedömning av eventuellt vidare behov görs. Kontakter med barnets förskola kan ge viktig information om barnets hälsa, utveckling och samspel.

Det som undersöks är:

  • 1år - 1,5år - utvecklingen från ett ord till flera. Om barnet talar 8-10 ord, förstår fler än 8-10 ord, förstår instruktioner och leker låtsatslek.
  • 4 år - Utvecklingen från ord till meningar. Att barnet verkar förstå talat språk. Förstås av andra än familjen. Språkljuds- och grammatikutveckling bedöms samt begreppsbildning och ordförråd.
  • 5 år - Barnet kan berätta sammanhängande och begripligt. Ordförråd, grammatik, satskonstruktioner och uttal bedöms.

Vill du veta mer?

Läs mer om språkundersökning och screening här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Språkscreeningar genomförs för att identifiera hinder för barnet i språkutvecklingen.

För vem: Vid 2,5 år och eventuellt vid 3 års ålder

Språkscreeningen består av två delar; ett frågeformulär till föräldrar om barnets språkutveckling och en observation av barnets språkutveckling enligt ett strukturerat arbetsformulär. BHV-sjuksköterskan samspelar med barnet kring en väska/låda med leksaker. Lekföremålen har till uppgift att underlätta samspel med barnet. Kontakter med barnets förskola kan ge viktig information om barnets hälsa, utveckling och samspel.

Avstämningspunkterna är:

2,5 - 3 år - Att barnet har ett ordförråd på 25 ord eller fler, talar i två- till treordssatser, förstår enkla uppmaningar i två led och förstås av andra än bara familjen, ena föräldern eller ett syskon.

Läs mer om språkundersökning och screening här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågeformulär till föräldrar språkscreening vid 2,5 år, olika språk

Hörselundersökningar genomförs för att tidigt identifiera upptäckter som kan medföra språkliga svårigheter för barnet längre fram. Hörsel är en förutsättning för att ett talat språk ska kunna utvecklas.

För vem: Hörselbedömningar görs löpande under BVC-besöken. Vid 4 års ålder genomförs en mer omfattande undersökning.

Undersökningarna genomförs i form av samtal med vårdnadshavarna om barnets hörsel, hur de uppmärksammar tal och hur barnet reagerar på ljud. Vid 4-års ålder genomförs en hörselmätning.

Läs mer om hörselundersökning här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

19 Juni 2024