Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Lärare och pojke som sitter i vid en bänk med ipad och hörlurar
Linn Malmén

Linn Malmén

Barn 10-12 år

Här har vi samlat övergripande språkinsatser för barn i åldern 10-12 år.

Språk och kultur

Att i samarbete med Kulturskolan arbeta med språk och kultur med inspiration av olika estetiska uttryck.

För vem: Från förskolan till årskurs 9

Kulturskolan erbjuder olika projekt till barn i olika åldrar, vissa med inriktning mot språkutveckling, till exempel genom skapande, drama, musik och olika typer av framträdanden. Nya, aktuella erbjudande annonseras inför varje läsår.

Vill du veta mer?

Kontakta Kulturskolan via e-post kulturskolan@karlstad.se

Eget bibliotekskort

Det egna bibliotekskortet ger barnet möjlighet att gratis låna böcker samt få tillgång till de e-tjänster som biblioteken erbjuder. Konsten att läsa är ett av livets viktigaste redskap. Lånekortet ger barnen tillgång till böckernas värld som stimulerar fantasin, väcker läsglädje, nyfikenhet och ökar läsförmågan.

För vem: Från 5 år och uppåt.

Alla barn som fyllt 5 år har rätt till ett eget bibliotekskort. För att få ett kort skriver vårdnadshavare under en lånekortsansökan och lämnar in den till något av biblioteken i kommunen.

Vill du veta mer?

Kontakta Stadsbiblioteket via Kontaktcenter på 054 - 540 00 00

Skriva sig till lärande

Skriva sig till lärande (STL) är en modell som, enligt forskning ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik.

För vem: Modellen riktar sig till elever från förskoleklass till år 9.

Den pedagogiska modellen bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där samarbetet mellan elever och lärare understödjs av digital teknik och digitala arenor. Kombinationen av pedagogik och teknik gör det möjligt för alla elever, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, att delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater.

Vill du veta mer?

Kontakta barn- och ungdomsförvaltningens avdelning för mottagande och undervisningsnära stöd via Kontaktcenter 054 - 540 00 00.

Begreppa

Syftet med Begreppa är att ge alla elever likvärdiga möjligheter att ta till sig kunskap och information genom informationsfilmer.

För vem: Elever med annat modersmål än svenska 7-18 år.

Begreppa är ett digitalt stöd för elever med annat modersmål än svenska. Stödet består av tecknade informationsfilmer inom NO, SO och matematik. Berättarrösten och undertexterna finns på språken svenska, engelska, tigrinja, arabiska, somaliska och dari. Eleven kan använda filmerna för självstudier, repetition eller inför prov.

Vill du veta mer? Höra av dig via e-post till: digkomp@karlstad.se

Inläsningstjänst

Att ge alla elever likvärdiga möjligheter att ta till sig kunskap och information genom inlästa läromedel.

För vem: Elever 7-18 år.

ILT är ett digitalt specialpedagogiskt verktyg inköpt av kommunen som skall stödja arbetet med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter samt nyanlända elever. De inlästa läromedlen är anpassade för grundskolan.

Vill du veta mer?

Läs mer om Inläsningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eller kontakta oss via e-post: digkomp@karlstad.se

Legimus

Syftet med Legimus är att ge barn och ungdomar med läsnedsättning tillgång till inlästa böcker genom tjänsten Legimus.

För vem: Barn och ungdomar med läsnedsättning.

Barn och ungdomar som har läsnedsättning på grund av dyslexi eller andra orsaker har rätt att få tillgång till Legimus. Legimus innehåller skön- och facklitteratur. Barnet lyssnar på böckerna i surfplatta, telefon eller dator. Tjänsten tillhandahålls av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, och biblioteken registrerar barnen som får inloggning till Legimus. För att få en inloggning tecknas ett avtal, via biblioteket, mellan vårdnadshavare och MTM.

Vill du veta mer?

Kontakta Stadsbiblioteket via Kontaktcenter på 054 - 540 00 00.

Läsjakten

Syftet med Läsjakten är att uppmuntra till läsning på barnens villkor utanför skoltid. Målet är att få fler barn att lustläsa.

För vem: Barn 6-13 år.

Häften med information om Läsjakten skickas ut till alla låg-och mellanstadieklasser i kommunen. De finns även att hämta på biblioteken eller ladda ner via bibliotekvarmland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läsjakten består av fem nivåer där barnet läser böcker på egen hand. Under Läsjakten besöker barnet biblioteket med jämna mellanrum för att gå vidare i nivåerna. Läsjakten består av fem nivåer, och klarar barnet alla nivåer, så har barnet läst hela 20 böcker! Varje gång barnet byter en nivå får barnet ett pris. Ju högre nivå desto bättre pris.

Vill du veta mer?

Bibliotek Värmland , Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta stadsbibliotekets barnavdelning via kontaktcenter 054-540 00 00 eller e-post barn.biblioteket@karlstad.se.

Barnens romanpris

Syftet är att stimulera till läsning och diskussion kring böcker. Genom workshops och boksamtal ökar eleverna sin läsförståelse och sitt läsintresse.

Målgrupp: Elever åk 6 (12-13 år)

Alla lärare i åk 6 får en inbjudan att vara med. Personal på biblioteken väljer ut fem böcker av svenska författare och presenterar dem för intresserade lärare i juni. Vid höstterminens start kommer alla elever till något av biblioteken och får en workshop kring böckerna. Under hösten läser och arbetar eleverna med böckerna i skolan och i mitten av december får de rösta på sin favorit. I januari är det avslutning och eleverna får då reda på vilken bok som vunnit omröstningen.

Vill du veta mer?

Kontakta stadsbiblioteket 054 - 540 24 00.

Mål och avstämningspunkter 10-12 år

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • sin förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa
 • sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Genom grundskolans undervisning i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, välja och använda språkliga strategier,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Genom den anpassade grundskolans undervisning i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • tala och samtala i olika sammanhang,
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och söka och värdera information från olika källor

Det nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning av en elevs kunskaper.

För vem: Elever i årskurs 6.

De nationella proven består av delprov. Vissa delprov skall genomföras på ett specifikt datum och andra prov skall genomföras någon gång under provperioden. I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9.

Vill du veta mer?

Läs mer på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För vem: Elever årskurs 6 - 9

När lärare sätter betyg utvärderar hon eller han allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

Vill du veta mer?

Läs mer på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2023-05-01

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?