lärare på högstadiet hjälper två elever vid deras plats
Linn Malmén

Pedagog

Den här sidan innehåller övergripande insatser riktade till pedagoger.

Läslyftet i förskola

Läslyftet i förskolan syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

För vem: Pedagoger i förskolan.

Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Kompetensutvecklingen i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Läslyftet i förskolan bygger på kollegialt lärande där förskollärare och annan pedagogisk personal lär av varandra. Det kollegiala lärande sker i grupp och leds av en handledare. Material för insatsen finns fritt att använda genom Skolverket.

Vill du veta mer:

Läs mer om Läslyftet på Skolverkets webbplats, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta barn- och ungdomsförvaltningens avdelning för mottagande och undervisningsnära stöd via kontaktcenter 054 - 540 00 00.

Läslyftet skola

Läslyftet syftar till att ge förskollärare, lärare samt skolbibliotekarier vetenskapligt väl underbyggda metoder för att utveckla barns språkliga och kommunikativa förmåga samt förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga.

För vem: Lärare i alla ämnen i grundskola, grundsärskola och förskoleklass.

Kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Läslyftet bygger på kollegialt lärande där lärare lär av varandra. Det kollegiala lärande sker i grupp och leds av en handledare. Material för insatsen finns fritt att använda genom Skolverket.

Vill du veta mer?

Läs mer om Läslyftet skola på Skolverkets webbplats, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta barn- och ungdomsförvaltningens avdelning för mottagande och undervisningsnära stöd via kontaktcenter 054 - 540 00 00.

Samlat flerspråkighetstöd för förskolan

Syftet är att ge förskolans pedagoger verktyg för att kunna kommunicera med flerspråkiga barn samt ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket såväl som sitt modersmål.

För vem: Barn 1-6 år.

Inom ramen för lärportalen Pedagog Värmland finns ett samlat stöd för pedagoger som har flerspråkiga barn eller barn med hörselnedsättning på sina avdelningar. Ord som används på förskolan är översatta till flera språk. Orden är skrivna med det svenska alfabetet för att det ska vara lättare att uttala. Utöver ord finns bilder och ritade tecken som kan användas av pedagoger och barn i ett pågående samtal för att tillgängliggöra materialet i barnets olika lärmiljöer.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information på Pedagog Värmlands webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolord

Skolord är tänkt som ett stöd för studiehandledare, elever med annat modersmål än svenska och lärare som undervisar elever med annat modersmål än svenska. Syftet är att ge förutsättningar till varje elev att lyckas nå kunskapskraven och utveckla såväl det svenska språket som sitt modersmål.

För vem: Elever 7-15 år.

Resursen Skolord är ett samarbetsprojekt där listor med ord sammanställts och översatts med hjälp av modersmålslärare. Skolord är samlade vardagliga ord och fraser, samt ämnesord översatta till olika språk, där det finns möjligheter at skapa en egen lista av ord som är relevant i undervisningen och i kommunikationen med eleven.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information på Pedagog Värmlands webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt utgår ifrån ett förhållningssätt i undervisningen som syftar till att skapa goda förutsättningar för differentiering. Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är ett stöd i att lägga upp den konkreta undervisningen och bearbeta ämnesstoff för att skapa förutsättningar för alla elever att nå sin fulla potential.

För vem: Personal i förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola.

En fortbildningsinsats där språkets roll inom alla ämnen lyfts fram med tonvikt på hur språk och kunskap utvecklas parallellt. Arbetet planeras individuellt med skolenheten. Det kan innehålla föreläsningar, workshops, inläsning, reflektionsuppgifter, praktiska moment ute i elevgrupp, riktade insatser mot olika ämnesnätverk eller annat som skolenheten önskar.

Vill du veta mer?

Kontakta barn- och ungdomsförvaltningens avdelning för mottagande och undervisningsnära stöd via kontaktcenter 054 - 540 00 00.

Professionsutvecklings genom PLATO

PLATO är ett analysverktyg som syftar till att identifiera framgångsfaktorer och centrala utvecklingsområden i undervisningen inom svenska och svenska som andraspråk.

För vem: Pedagoger som undervisar i svenska/svenska som andraspråk åk Fk-9.

PLATO, Protocol for Language Arts Teaching Observations, är ett analysverktyg som har utvecklats av amerikanska forskare vid Stanford universitet och används av pedagoger för att identifiera centrala utvecklingsområden i undervisningen. PLATO består av tolv element, som vart och ett definierar centrala aspekter av läs- och skrivundervisning. Till varje element finns ett kodningsprotokoll, som beskriver hur undervisningsinnehåll och former kan värderas. Med hjälp av analysverktyget synliggörs lärarens förmåga och kvaliteter i den egna och kollegornas undervisning.

Vill du veta mer?

Kontakta barn- och ungdomsförvaltningens avdelning för mottagande och undervisningsnära stöd via kontaktcenter 054 - 540 00 00.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024