Modersmål

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan läsa sitt modersmål som ett ämne i grundskolan och på gymnasiet.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Elever som har minst en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska erbjuds undervisning i det språket om:

 • Eleven har grundläggande kunskaper i språket. Undervisningen bedrivs på modersmålet och eleven måste kunna följa med aktivt i undervisningen.
 • Eleven använder språket dagligen i hemmet.
 • Det finns minst fem elever som önskar undervisning och har rätt till det.
 • Det finns en lämplig lärare.  

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet

Nationella minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever.

Det gäller de nationella minoritetsspråken:

 • Samiska
 • Finska
 • Meänkieli
 • Romani chib
 • Jiddisch

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk. I grundskolan behöver eleven inte heller ha grundläggande kunskaper utan modersmål kan läsas som ett nybörjarspråk. I gymnasiet krävs goda kunskaper för att få undervisning.

Det räcker att minst en elev söker, och att det finns lämpliga lärare, för att undervisning ska erbjudas i ett nationellt minoritetsspråk. 

Ansökan

Grundskola

Ansökan om modersmålsundervisning görs i e-tjänsten senast 15 april eller 15 oktober för undervisning nästkommande termin. Har barnet två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan.

Modersmålslärarna gör sedan en bedömning av elevernas förkunskaper för att säkerställa att de har tillräckliga språkkunskaper för att beviljas modersmålsundervisning (gäller ej nationella minoritetsspråk som kan läsas som nybörjarspråk).

Ansökan gäller för hela grundskoletiden men undervisningen kan när som helst sägas upp.

Inom grundskolan erbjuds modersmålsundervisning i ungefär 40 olika språk. För att skapa tillräckligt stora grupper kan modersmålsundervisningen samordnas mellan flera skolor. Det innebär att undervisningen kan ske på en annan skola än elevens ordinarie skola.

Behöver du hjälp att fylla i e-tjänsterna? Ring Kontaktcenter på 054-540 00 00.

Gymnasieskola

Ansökan om modersmålsundervisning på gymnasiet sker genom din studie- och yrkesvägledare.

Kontaktuppgifter till skolornas studie- och yrkesvägledare.

Modersmålsundervisning anordnas om det inom gymnasiet finns en grupp på minst fem elever som vill läsa samma språk och om det går att finna en lämplig lärare. Modersmålsundervisning sker i huvudsak på onsdagar 16.00-18.00. 

Skolverket om modersmålsundervisning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ingår i modersmålsundervisningen?

I modersmålsundervisningen får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att tala, läsa och skriva på sitt modersmål.

Modersmålet är också nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, historia, traditioner och mycket annat som hjälper eleverna att känna till sitt ursprung. Målet är att eleverna ska bli aktivt flerspråkiga och känna en dubbel kulturell identitet.

Genom undervisningen i modersmål får eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas jämfört med svenska förhållanden.

Modersmål och flerspråkighet i förskolan

I förskolan erbjuds inte modersmålsundervisning på samma sätt som i grundskolan och på gymnasiet. Förskolorna arbetar i stället språk- och kunskapsutvecklande för alla barn.

Det är en stor tillgång att kunna flera språk och vi arbetar aktivt för att stödja barnen att använda sina språk. De lär sig språket i de vardagliga aktiviteterna, i leken och i skapande verksamhet och vi anpassar aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens olika behov. I förskolan jobbar vi med ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att i förskolan möts olika kultur som berikar och skapar en förståelse för varandra.

Exempel på arbetet med modersmål, språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt och interkulturellt förhållningssätt.
 • flerspråkig personal
 • omge barnen med ord i alla sammanhang
 • bildstöd
 • böcker från olika länder och på olika språk
 • inlästa sagor på olika språk
 • rim och ramsor på olika modersmål
 • synliggöra vad olika saker heter på olika modersmål
 • lekar från olika kulturer flerspråkiga spel och appar
 • temaarbeten om modersmålets hemland
 • barnen får använda alla sina språkliga resurser i förskolan

Studiehandledning på modersmål

Elever som inte klarar av att följa undervisningen på svenska kan få studiehandledning på sitt modersmål. Studiehandledning ges i både grundskolan och på gymnasiet.

Du eller ditt barn kan få studiehandledning före, under och efter en lektion beroende på behov. Handledningen kan vara både individuell och i grupp. Stödet ges växelvis på svenska och modersmålet för att stödja både inlärning av svenska språket och de olika ämnena. Eleven får också stöd i att förstå och förhålla sig till kraven som ställs i den svenska skolan, värderingar och kulturella skillnader. 

Studiehandledningen ges av studiehandledare. De planerar handledningen i det eller de ämnen som eleven behöver stöd i tillsammans med den undervisande läraren.

Ansökan

Studiehandledning kan ges som extra anpassning eller som särskilt stöd och beställs av skolan. Det är rektor som tar beslut om studiehandledning.

Kontakt

Camilla Marble

Enhetschef

Modersmål grundskola, telefon 054 - 540 51 13

Magnus Widström

Samordnare

Modersmål gymnasieskola

Taggar för sidan

Grundskola
Gymnasieskola

Sidan uppdaterad: 2024-07-09

24 Juli 2024