Kommunalt - Vandringsled och/eller naturreservat - Utanför Karlstad

Sörmons naturreservat

  • Sörmon

På Sörmons naturreservat strax väster om Karlstad kan du se hur is, vatten och vind har skapat intressanta markformer i naturen. Bland de kilometerlånga sandryggarna finns gott om stigar och informationstavlor. I området trivs de mycket ovanliga sandödlorna.

Jämför med andra

Mer om oss

Sörmon är en stor isälvsavlagring, ett randdelta, där vatten och vind skapat en mängd intressanta markformer såsom dyner, strandvallar, strandterrasser och klapperstensvallar. Det var främst för att bevara dessa geologiska värden som Sörmon avsattes som naturreservat 1985. I området finns gott om stigar och flera informationstavlor som berättar ingående om områdets intressanta geologi. Sörmon är mycket strövvänligt och är flitigt utnyttjat som friluftsområde.

Djur och natur

Landskapet vid Sörmon domineras av kilometerlånga, parallella sandryggar som löper i öst- västlig riktning. Växtligheten i området är mager med tallhed och ett torrt fältskikt med ris. De två mycket sällsynta hotade arterna sandödla och cypresslummer finns i området.

Hitta hit

Sörmon nås via väg E 18 väster om Karlstad eller från Skutbergets friluftsområde vid Vänerstranden. Från Karlstad följer du E18 i cirka 4 kilometer västerut mot Oslo. Kör förbi den rastplatsen utmed E18 och sväng höger efter cirka 200 meter och parkera vid reservatets p-plats.

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Utanför Karlstad