Statligt - Vandringsled och/eller naturreservat -

Lämpenshålan

  • Lämpeshålan. Foto Liv Lötberg

Naturreservatet Lämpenshålan är ett spännande och välbesökt utflyktsmål. Här finns Värmlands största dödisgrop, som bildats i Värmlands största rullstensås.

Jämför med andra

Mer om oss

Lämpenshålan ligger norr om Väse, på vägen mot Sutterhöjden. Gropen bildades när inlandsisen drog sig tillbaka för cirka 10 000 år sedan. Den är 30-50 meter djup och har en diameter på cirka 200 meter. De ovanligt stora nivåskillnaderna gör det till en extra intressant och spektakulär dödisgrop. Lämpeshålan är sedan lång tid tillbaka ett välbesökt utflyktsmål. Inom området finns flera gångstigar som korsar gropens sluttningar. Vid parkeringen finns en informationstavla.

Området som är 23 hektar stort blev klassat som naturreservat år 1982 i syfte att bevara de geologiska värdena. Växtligheten i området är typisk med torr tallhed med gles högstammig tallskog där marken är täckt av mossor och lavar samt olika sorters ris som ljung, mjölon och lingon.

Så bildades dödisgropen

Dödisgropen bildades genom att isblock lossnade från iskanten när inlandsisen smälte och drog sig tillbaka. Vissa isblock begravdes under sand och grus som fördes med av den stora isälvsflod som strömmade under inlandsisen, och det tog därför mycket lång tid innan de smälte. De begravda isblocken kallas för dödis, och de hindrade bildningen av rullstensåsen. När det blev varmare och de begravda isblocken till slut smälte lämnade de kvar en hålighet i marken. Det var så det gick till när Lämpenshålans dödisgrop bildades i Väseåsen, som är den rullstensås som sträcker sig mellan Arnön och Brattforsheden. På Väseåsens sluttningar kan man se spår av förhistoriska strandlinjer som visar olika stadier i områdets landhöjning. Inom området finns också några mindre dödisgropar.

Hitta hit

Från Karlstad åker du E18 österut mot Kristinehamn. Sväng av mot Väse och kör norrut under E18. Kör förbi Rasta och följ vägen cirka 500 meter, sväng därefter höger mot Berg. Vid nästa vägskäl sväng höger mot Anneberg. Efter ca 15 kilometer sväng höger mot Sutterhöjden. Parkering vid Lämpenshålan finns efter cirka 950 meter.

Organisationsform
Statligt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Utanför Karlstad, Väse