Biståndskontoret

{"X":0.235,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Biståndskontorets grunduppdrag är att ansvara för att myndighetsutövning inom äldre- och handikappomsorgen handläggs på ett rättssäkert sätt. Här jobbar bland annat avgiftshandläggare, biståndsbedömare, controller, LSS-handläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och upphandlingsledare.

Biståndskontoret ansvarar för den juridiska och formella styrningen i form av riktlinjer gällande myndighetsutövning och verkställigheten enligt:

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

I arbetet ingår att följa upp att insatserna utförts i enlighet med beställning.

Biståndskontoret har ansvar för förvaltningens volymbudget och för att inom givna ramar forma resursfördelningsmodeller för utförarverksamheterna. Vidare ansvarar biståndskontoret för att utveckla metoder så att beställning och resursfördelning styrs genom tydliga uppdrag och modeller.

Biståndskontoret ansvarar också för:

  • Bosamordning inom äldreomsorgens vårdboenden. I ansvaret ligger att bevaka att alla erbjuds insats inom givna tider för att undvika viten.
  • Att utforma adekvat kundrelaterad statistik i syfte att både bevaka volymutvecklingen och analysera framtida behov.
  • Förvaltningens hantering av personakter och arkiv samt för samordning av externa synpunkter och tillsyn från andra myndigheter.
  • Att utforma kvalitetskrav på såväl interna som externa utförare. I arbetet ingår också att göra kvalitetsuppföljningar och utöva tillsyn av samtliga utförarverksamheter.

Taggar för sidan

Jobba hos oss

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

26 Februari 2024