Hemtjänst

{"X":0.085,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Hemtjänsten träffar kunderna i deras egna hem och stöttar dem att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Exempel på yrken är undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut.

Med vår långa erfarenhet och breda kompetens så kan vi erbjuda en hemtjänst som både arbetar med hjärta och hjärna och vårt mål är att tillgodose det som är viktigt för kunden.

Verksamhetsområde hemtjänst består av tolv hemvårdsenheter, en serviceenhet, en larm- och serviceenhet samt en nattpatrull.

Hemtjänsten utförs hela dygnet och kan bestå av enstaka besök någon gång i veckan till flera besök per dygn. Utförandet grundar sig på beslut från biståndsbedömare och kan innefatta både service och personlig omvårdnad. Vid hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs arbetsuppgifterna utifrån delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag från legitimerad personal.

Både socialtjänst och hälso- och sjukvård bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Kunder som får stöd och hjälp av hemtjänst ska ha möjlighet att vara delaktiga i hur hjälpen utformas.

Hemtjänsten ansvarar för att följa och hålla sig uppdaterade gällande lagar, föreskrifter och allmänna råd.

Inom hemtjänsten tillämpar vi ett personcentrerat förhållningssätt för att skapa trygghet, delaktighet, självständighet. Vårt mål är att tillgodose det som är viktigt för den enskilde och möjliggöra att kunna bo kvar hemma.

Verksamhetsidé

För Karlstad kommuns hemtjänst är det viktigt att kunden är delaktig och har inflytande över insatsernas utformning. För oss är handlar det om att skapa goda möten och relation med de vi är till för. Alla kunder erbjuds ett välkomstsamtal där vi berättar lite mer om hemtjänsten samt tillsammans med kund planerar hur insatserna skall utföras. Vi skapar en genomförandeplan tillsammans med kunden utifrån beviljade insatser och önskemål.

Specialitet

Vår specialitet är hemtjänst. Vårt mål att erbjuda en hemtjänst med god kvalitet. Vi arbetar med både hjärta och hjärna och utgår från vad som är viktigt för varje unik person, ett personcentrerat förhållningsätt.

Tilläggstjänster

Som kommunala utförare har vi inte rätt att erbjuda tilläggstjänster.

Hemvårdsenheter

Verksamhetsområde hemtjänst har tolv hemvårdsenheter som arbetar över hela Karlstad kommun, både i glesbygd och de centrala delar. För varje hemvårdsenhet ansvarar en enhetschef. På varje hemvårdsenhet arbetar också en eller två gruppledare beroende av hemvårdsenhetens storlek. Gruppledarna har till uppgift att planera in utförandet av insatserna.

Hemtjänstinsatser utförs av omvårdnadspersonal. Målet är att all omvårdnadspersonal skall ha en vårdutbildning för att insatserna skall utföras på bästa sätt med kundens bästa i fokus. Karlstads kommun har kontinuerlig kompetensutveckling för anställda inom hemvården. All personal bär arbetskläder och ID-bricka.

Omvårdnadspersonal utför hjälp i hemmet utifrån biståndsbeslut. Hjälp i hemmet kan innebära bland annat personlig omvårdnad, dusch, toalettbesök, klädsel, måltidssituationer och service så som bädda säng med mera. Omvårdnadspersonalen utför också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Hjälpen kan se olika ut beroende av kunds behov, önskemål och egna förmågor. Hur och när insatserna ska utföras formas tillsammans med kund och en genomförandeplan upprättas utifrån det. Genomförandeplanen ska beskriva vad, hur och när insatserna ska genomföras. Genom genomförandeplanen skapas förutsättningar för all personal att utföra insatsen på liknande sätt vilket ger kunden i trygghet i att veta hur insatserna utförs.

Omvårdnadspersonalen arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningsätt som innebär att man utgår från varje unik persons förmågor, behov, önskemål och förutsättningar i alla delar i vård- och omsorgsprocessen. Det handlar också om att skapa tydliga och enkla kontaktvägar där fast omsorgskontakt har det övergripande ansvaret att se helhetsperspektivet.

De 13 hemvårdsenheterna är:

 • Orrholmen/Viken
 • Våxnäs
 • Vålberg
 • Herrhagen/Haga
 • Hagaborg/Norrstrand/Sundsta
 • Kronoparken
 • Molkom
 • Färjestad/Rud
 • Skåre
 • Skattkärr/Väse
 • Centrum/Kvarnberget
 • Gruvlyckan
 • Färjestad

Larm- och serviceenhet

Larm- och serviceenheten arbetar över hela Karlstads kommun. Larm och service leds av en enhetschef. Larm och service utför insatser för kunder i både egen regi och privat utförare med att svara på trygghetslarm, installation av bland annat trygghetslarm, trygghetskamera och digitala lås.

Larm- och serviceenheten arbetar också som hemtagningsteam för en trygg och säker hemgång från sjukhuset för kunder som omfattas av kriterierna för hemtagningsteamet. Hemtagningsteamets uppdrag är att utföra hemvård de första dagarna vid utskrivning från sjukhuset. Arbetsuppgifterna är personlig omvårdnad, service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

En gruppledare ansvarar för att planera insatserna vid hemtagningar via hemtagningsteamet. Hemtagningsteamet arbetar för att återgången tillbaka i hemmet ska kunna ske så bra som möjligt och har ett nära samarbete med ordinarie hemvårdsenhet.

Larm och service är också enheten som håller ihop arbetet med välfärdsteknik.

Nattpatrull

Nattpatrullen leds av en enhetschef och det finns två gruppledare som ansvarar för planeringen av insatser nattetid. Nattpatrullens ansvar är att utföra insatser för de kunder som har behov av stöd nattetid.

Nattpatrullen arbetar över hela Karlstads kommun och möter kunder som har insatser från både egenregi som privata utförare.

Nattpatrullen utför insatser i form av personlig omvårdnad som till exempel toalettbesök, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och vid behov tillsyn nattetid. Tillsyn sker via trygghetskamera efter överenskommelse med kund.

Utöver planerade besök svarar patrullerna även på trygghetslarm under natten.

Serviceenheten

Serviceenheten ansvarar för städ i kundens bostad. Serviceenheten leds av en enhetschef.
På serviceenheten arbetar också en gruppledare som har i uppgift att planera utförandet av städuppdraget.

Serviceenheten ansvarar även för fixarservice. Fixarservice är en tjänst som erbjuds kunder som är 75 år och äldre och är beviljad ett trygghetslarm.


Taggar för sidan

Jobba hos oss

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

18 Juli 2024