Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över programområdet
Översiktsbild över programområdet

Översiktsbild över programområdet

Alster-Lungvik - möjlighet för 250 nya bostäder

Kommunen har tagit fram ett förslag till planprogram för Lungvik för att fortsätta utvecklingen av ett naturnära och hållbart bostadsområde. Planen innehåller bland annat cirka 200-250 nya bostäder.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär planprogrammet?

Planprogrammet syftar till att sätta ramarna för fortsatt planering och utveckling av ett naturnära och hållbart bostadsområde, där terräng, natur- och rekreationsvärden tas tillvara. Det ska finnas en variation av bostadsbebyggelsen för att passa olika skeden i livet, men småhus föreslås dominera bostadsutbudet. Utöver bostäder planeras även förskola, ett aktivitetsfält, utvecklat natur- och friluftsliv och vårdboende.

Planprogrammet innehåller bland annat cirka 200-250 nya bostäder i huvudsakligen småhus, förskola, kollektivtrafik på Busterudsvägen, två nya lekplatser samt satsningar på natur- och friluftsliv.

Tidplan

  • Förslag till planprogram var på samråd under tiden 14 mars - 14 april 2022.

Fakta om projektet

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat

Kommunens kontaktperson:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?