Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Översiktskarta över Vallargärdet/Ulvsby
Översiktskarta över Vallargärdet/Ulvsby

Översiktskarta över Vallargärdet/Ulvsby

Alster - byggvision för Vallargärdet och Ulvsby

En byggvision har tagits fram för området eftersom det finns stora möjligheter för fortsatt utveckling

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad handlar byggvisionen om?

Det finns stor utvecklingspotential i och runt omkring Karlstad kommuns mindre tätorter. Där skulle boenden med andra kvalitéer än i de centrala delarna av Karlstad kunna erbjudas. Stadsbyggnadsnämnden har därför gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram byggvisioner för kommunens småorter.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en byggvision för Vallargärdet/Ulvsby. Syftet med byggvisionerna är att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse och att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande på orten. Dokumentet ska vara ett stöd i kommunens kommande planarbeten på orten. Tidigare har byggvisioner för Väse och Norsbygden tagits fram. Arbetet har skett i samverkan med kommunens översiktsplanering så att byggvisionen ska kunna utgöra underlag för den kommande översiktsplanen. Arbetet har skett i samarbete med kommunledningskontoret; även teknik- och fastighetsförvaltningen, miljöförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen har deltagit.

Byggvisionen finns att läsa på denna sida.

Tidplan

 • Byggvisionen var på samråd under tiden 21 september - 21 oktober 2021.
 • Byggvisionen godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 26 januari 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggvision för Vallargärdet/ Ulvsby

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen
Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?