Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Flygfoto med ungefärligt område för nya bostäder inringat
Flygfoto med ungefärligt område för nya bostäder inringat

Flygfoto med ungefärligt område för nya bostäder inringat

Alster - nya bostäder vid golfbana

Kommunen har tagit fram en detaljplan som möjliggör byggnation av 18 friliggande villor i anslutning till Höja golfbana. Centralt i området föreslås park- och naturmark för att skapa ytor för lek och ställen att vistas på.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Planen gör det möjligt att bygga totalt 18 friliggande villor i en västersluttning intill golfbanan. Ny anslutingsväg föreslås för den nya bebyggelsen och gemensamma anläggningar för vatten och avlopp ska finnas. Centralt i området föreslås park- och naturmark för att ge möjlighet att skapa ytor för lek, vistelse och gena vägar för att nå intilliggande närströvområde och motionsspår.

Om förslaget

Planområdet ligger intill Höja golfbana (Karlstad golfklubb), drygt 8 kilometer norr om Karlstads centrum. Fastigheten som ägs av Karlstad golfklubb består av avverkad skogsmark och sluttar mot väster och den öppna marken kring golfbanan. Norr om planområdet har brukshundklubben ett arrende inom kommunens fastighet. I väster gränsar planområdet till tidigare jordbruksmark och golfbanans markområden. Öster och söder om planområdet finns ett närströvområde enligt översiktsplanen med tillhörande motionsspår.


Tidplan

 • Planförslaget var på samråd mellan 10 februari och 13 mars 2020.
 • Planförslaget var utställt för granskning 24 juni - 31 augusti 2021.
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 17 november 2021.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 15 december 2021.

Synpunkter

 • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
 • Inkomna synpunkter under granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Höja 1:67

Vem äger marken:

Karlstads golfklubb

Vem bygger:

Karlstads golfklubb

Kommunens kontaktperson:

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?