Översiktsbild över planområdet

Älvåker - ändrad fastighetsindelning längs Trangärdstorpsvägen

Fastighetsägaren ser över möjligheten att omvandla bostadsrättsföreningen och avstycka fastigheten Älvåker 1:22 till 4 separata fastigheter.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten är idag bebyggd med en mindre bostadsrättsförening som består av fyra radhus i två plan. Byggnaden ligger nära Klarälven, men med Skogaholmsvägen som skär av mot älven. Parkering sker inom fastigheten med infart från Trangärdstorpsvägen.

Bedömning

Fastigheten är redan bebyggd och någon ytterligare förändring planeras ej. Planändringen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten till fyra minde fastigheter.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Geoteknik
  • Trafikbuller

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Älvåker 1:22

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Lena Prieditis, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-06-04

15 Juli 2024