Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Områder för detaljplan för Bomstad
Översiktsbild över planområdet.

Översiktsbild över planområdet.

Bomstadbadens camping, utveckling

Kommunen planlägger Bomstadbadens camping för att göra det tydligare vad som är tillåtet inom campingområdet och för att campinggäster och allmänheten ska få så stor nytta av anläggningen som möjligt.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Syftet med planen

Kommunen ska med en flexibel detaljplan möjliggöra utveckling av Bomstadbadens camping så att framtida förändringar i campares efterfrågan tillgodoses. Allmänheten och boendegäster ska få så stor nytta av anläggningen som möjligt.

Planen ska ge tydlig information om hur kvartersmark för camping får användas liksom vad som gäller för mark för allmän användning inom strandområdet. Vidare ska tydligt framgå var strandskyddsbestämmelser ska gälla och var strandskydd har upphävts. För enklare handläggning av bygglovsärenden anges hur stor och var befrielse från bygglovskrav ska gälla.

Ett underlag behövs för en tydligare beskrivning hur campingen ska få utvecklas. Genom att en detaljplan upprättas kan frågor om strandskydd, bygglovskrav och hur allmänhetens intressen ska tillvaratas klargöras.

Planförslaget bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan. Planförslaget handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 kap 5 kap 18 §.

Detaljplanen antogs den 20 maj 2020. Beslutet att anta detaljplanen upphävdes av Länsstyrelsen den 21 september 2020. Länsstyrelsen bedömde att inte tillräcklig hänsyn tagits till strandskyddet kring udden. Beslutet överklagades till regeringen som bedömde att Länsstyrelsens beslut skulle ligga fast (20 oktober 2021).

Tidplan

 • Samråd till 25 februari 2019.
 • Granskning 2 - 25 oktober 2019.
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 20 maj 2020.
 • Länsstyrelsen har den 18 juni 2020 begärt in planen för prövning.
 • Länsstyrelsen har den 21 september 2020 upphävt stadsbyggnadsförvaltningens beslut att anta detaljplanen.
 • Planförslaget var utställt för en andra granskning under tiden 11 april till 12 maj 2023.

Synpunkter

 • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i samrådsredogörelsen.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Bomstad camping

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?